Handlingsplan mot mobbing

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

DEFINISJON

En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for handlinger som ikke har god hensikt  fra en eller flere personer.

FORSØL SKOLES REGLER MOT MOBBING:

 • Vi skal ikke mobbe andre.
 • Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet.
 • Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene.

FOREBYGGENDE ARBEID

MÅLSETTING

 Skolen skal ved forebyggende arbeid søke å forhindre at elever blir utsatt for mobbing.

PÅ SKOLENIVÅ:

Evaluering/skolering

Handlingsplanen evalueres hvert år tidlig på høsten, og lærerne får faglig oppdatering  i tilknytning til denne behandlingen.

Kontaktlærer for elevråd har ansvar for at handlingsplanen mot mobbing settes på dagsorden i elevråd hvert år og sørger for at elevrådet trekkes aktivt med i arbeidet med trivselsfremmende tiltak.

Temaet mobbing inngår  i undervisningen i flere fag, bl.a. krl, norsk, samfunnsfag og tema/prosjekt, og reflekterer vår felles front mot all mobbing. I alle fag og alle sammenhenger legger vi vekt på toleranse, hensynsfullhet og høflighet.

Foreldreinfo

På foreldremøtene hver høst tas mobbing opp som tema.  Foreldrene informeres om kommunens retningslinjer og skolens handlingsplan mot mobbing.  Foreldrenes ideer og innspill  bygges inn i handlingsplanen.  Alle henvendelser til vår skole blir møtt med positiv vilje til å gå inn i problemene.

Inspeksjon

Det er gjennom forskning dokumentert at mobbing skjer på arenaer med lite overvåking fra voksne.  Inspeksjon planlegges og gjennomføres med vekt på hvordan vi som voksne i kraft av vårt nærvær kan redusere mulighetene for mobbing.  Hver klasse setter av god tid til gjennomgang av oppgaver og ansvar. Elevene oppfordres til å ta kontakt med inspiserende lærer når de observerer plaging eller voldsepisoder.

Kontakt

Ved mistanke om mobbing er alle lærere tilgjengelig på telefon til enhver tid for både elever, foreldre og andre. Anonymitet er en selvfølge dersom noen ønsker dette. 

PÅ KLASSENIVÅ

Klasseregler mot mobbing

Elever og kontaktlærer lager sammen et sett regler som gjelder i klassen. Klassereglene må også inneholde regler mot mobbing, f.eks. skolens egne regler:

 • Vi skal ikke mobbe andre.
 • Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet.
 • Vi skal også være samme med elever som lett blir alene.

Klassereglene tjener som grunnlag for diskusjoner i klassen om hva som menes med mobbing og hvilke reaksjoner man skal bruke overfor elever som bryter reglene.

Klassemøte

Klassen samles og diskuterer et valgt tema.  Alle får mulighet til å ta ordet.  Metoden gir elevene ferdigheter i og holdninger til det å legge fram sin mening og lytte til andres.  Alle må snakke ut fra egne meninger og snakke for seg selv.  All erfaring viser at metoden styrker klassesamholdet og virker preventivt mot mobbing.  Mobbing bør være et hyppig tema på disse møtene for stadig å vise elevene at skolen bryr seg og er opptatt av at alle skal være trygge her.

Elevsamtaler/logg

Elevsamtaler avvikles i skoletida minst to ganger hvert år. Lærer og elev drøfter trivsel, fremgang, problemer og andre aktuelle saker.  Læreren legger vekt på å skjerme samtalen fra forstyrrelser og på å lytte til eleven.  Det inngås gjensidig forpliktende avtaler.

Det anbefales i tillegg å bruke logg . De enkelte team diskuterer seg fram til  hensiktsmessig hyppighet og aktuelle spørsmålsstillinger.

Positive fellesaktiviteter

Det ligger mye godt klassemiljøarbeid i det å lage arrangementer i klassen, både på dag- og kveldstid.  Dette kan være klassefester, avslutninger, bursdagsfeiring, turer, overnattinger og mye annet.  Fellesarrangement gjør det lettere å inkludere alle. Foreldrene bør være aktivt med og klassekontaktene bør være de som tar initiativ til å få i gang aktiviteten.

TILTAKSPLAN VED MOBBING

MÅLSETTING

Skolen skal i samarbeid med de foresatte følge opp både den som mobbes og den som mobber.

All mobbing  - eller mistanke om mobbing  - krever rask reaksjon !
De voksne skal bestandig gripe inn !

Budskap : Vi  aksepterer ikke mobbing i vår klasse/skole og vil sørge for at det blir slutt  på det!

 1. Kontaktlærer*  snakker med mobberne, en om gangen, i rask rekkefølge.
  Evt. kan dette følges opp med et gruppemøte.
 2. Kontaktlærer* snakker med den som er blitt mobbet.
 3. Kontaktlærer informerer foreldrene til de involverte, rektor og sos.ped.
 4. Kontaktlærer kaller inn til møte med involverte elever og deres foreldre. (Et alternativ kan være å møte hver familie for seg før evt. fellesmøte.) Rektor og sos.ped deltar ved behov. Etter grundig diskusjon av forholdene utarbeides en detaljert plan for hvordan problemene skal løses. Foresatte, elever og skolen må være enige om hvilke tiltak som skal settes i verk og hvordan de skal utøves.
 5. I oppfølgingsmøter vurderer man hvordan situasjonen utvikler seg.
  Kontaktlærer innkaller. Rektor og sos.ped møter ved behov.
 6. Skolen vurderer alltid om eksterne samarbeidspartnere skal trekkes inn i oppfølgingsarbeidet.
 7. Foreldrene vurderer - sammen med skolen - om saken skal bringes inn for konfliktrådet eller meldes til politiet.
 8. Skolesjefen informeres skriftlig av rektor i enhver mobbesak.

* Med kontaktlærer menes kontaktlærer eller den kontaktlærer/team synes er best egnet, f.eks annen lærer eller assistent, ledelsen eller sos.ped.


Handlingsplanen evalueres hvert år i skolens organer .