Ordensreglement for Forsøl skole

Ordensreglene

 1. Forsøl skole er vår arbeidsplass. Alle prøver å ta vare på den og gjøre den bedre. Elevene må erstatte skader på bygning eller inventar med penger eller arbeid.
 2. Alle skal kunne føle seg trygge på skolen og på skoleveien. Alle må prøve å hindre mobbing. Det er ikke lov å ta med seg eller bruke farlige  gjenstander  på skolen.
 3. Dersom noen oppfører seg slik at de truer andres trygghet eller  sikkerhet, kan de vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager.
 4. Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt. Ungdomskolen kan ha med telefon, men den er ikke tillatt brukt i undervisningstiden.
 5. – Ved brudd på denne regelen, skal telefonen leveres til lærer uten krangel og diskusjoner.
 6. – Telefonen kan kun hentes av foresatte.
 7. Forsøl skole har ikke russefeiring! All bruk av russeeffekter og russemarkering er derfor forbudt på skolen!
 8. Elever skal følge beskjeder de får fra inspiserende. lærer. De har plikt til å rette seg etter tilsnakk.

Kommentarer til ordensreglene:

Om regel 1

Denne regelen er delt i tre.

 • I første ledd får vi tanker om arbeidsmiljøloven. Den sier mye om bra lys, varme, orden, trivsel og utvikling. Selv om denne loven egentlig gjelder for de som har jobben sin på skolen, er den et godt grunnlag for alle arbeidsplasser.
 • I andre ledd står det at vi skal ta vare på skolen og gjøre den bedre..
 • Det tredje leddet gjør det klart at elevene må erstatte skader - og at det går an å gjøre det ved å arbeide.

Vær oppmerksom på at skolen ikke erstatter verdisaker, penger eller tøy som elevene mister eller får skadet med mindre skolen er direkte å klandre.

Om regel 2

Denne regelen er også delt i tre.

 • Ledd 1 og 2 går mest på mobbing. Mobbing er skadelig både for den som blir mobbet og den som mobber. Å si fra om mobbing er ikke sladring, det er å hindre at noen tar skade. Elever, foreldre og lærere må si fra til teamleder straks, selv ved små mistanker. Elevene er de som best legger merke til mobbing.
 • Ledd 3 sier at det ikke er lov å ta med våpen eller lignende. Her bestemmer lærerne og ledelsen hva som er farlig, og vi diskuterer ikke. Det vi beslaglegger legger vi i skolens safe, og det er foreldrene som kan hente sakene, ikke elevene.

Om regel 3

Dette er bortvisningsregelen. Den brukes svært, svært sjelden. Når den brukes, er det etter nøye overveielse og med skriftlig beskjed til hjemmet og skolesjefen.

Om regel 4

Det er ikke lov å bruke tobakk eller andre rusmidler på skolens område eller ved arrangement som skolen leder.

Det er heller ikke lov å bringe med seg slike stoffer på skolen. Ved brudd på denne regelen blir foresatte kontaktet, og det blir gitt oppførsels anmerkning.

Om regel 5

Vi ønsker å ansvarliggjøre klassene enda mer for å holde orden i «egen sone». Med egen sone mener vi klasserommet og gangen utenfor klasserommet.

Om regel 6

Svært mange elever har i dag mobiltelefon. Undervisninga og læresituasjonen ville blitt forstyrret og skadelidende om vi tillot telefonbruk. Elever på barneskolen har ikke lov å ta medbringe mobiltelefon. Elever på ungdomskolen kan ha mobiltelefon, men denne må ikke brukes i timene. Vi ser helst at mobiltelefoner ikke medbringes på skolen, gjør de likevel det, kan de kun brukes i friminutt.

Om regel 7

Vi har vedtak i skolens organer som slår fast at vi ikke har russemarkering og russefeiring her på skolen. Regelen har vi fordi vi vet at dette forstyrrer undervisningen og fører til at mange elever føler seg utrygge. Brudd på denne regelen gir oppførsels anmerkning.

Om regel 8

I noen sammenhenger har vi situasjoner der elever nekter å rette seg etter tilsnakk og beskjeder fra lærere.

Dette er handlinger ingen er tjent med, og som gjør skoledagen uhåndterlig for lærere og elever.

Slik oppførsel gir oppførsels anmerkning og kan resultere i nedsatt karakter i oppførsel for ungdomstrinnet. For elever på barnetrinnet blir hjemmet kontaktet.

OM KLASSEREGLER

Grunnlaget for et godt skolemiljø ligger i klassemiljø- arbeidet. Alle klasser må utarbeide egne regler for livet i klassen. Elever og lærere drøfter seg fram til løsninger. Ved uenighet kan ledelsen hjelpe til. Reglene skal godkjennes av rektor og de må inneholde bestemmelser om:

 • oppførsel
 • oppmøte
 • arbeidsvaner, ro, læringsmiljø
 • hjemmearbeid
 • mobbing
 • den enkelte elevs orden
 • orden på klasserommet

KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ REGLENE FOR ELEVER I UNGDOMSKOLEN

Ut fra ønsket om en mer rettferdig skole, har skolen vedtatt en felles konsekvensliste. Denne gjelder for de aller, aller fleste elever. Hvis en elev i en periode sliter med problemer, kan skolen, i samråd med foreldrene, sette opp avtaler som gjelder spesielt for én elev.

Brudd på klasseregler eller ordensregler fører til anmerkninger og fare for nedsatt karakter i orden eller oppførsel. Foreldrene skal varsles ved alvorlige og/eller gjentatte forseelser.

Karakterene i orden og oppførsel fastsettes ut fra en helhetlig vurdering. Det som er nevnt nedenfor vil være viktig ved vurderingen. Klar forbedring vil bli vektlagt.

Eleven og foreldrene skal varsles skriftlig dersom karakter i orden og/eller oppførsel kan bli satt ned. Varselet skal gis så tidlig at bedre orden/oppførsel kan påvirke karakteren.

 Mobbing

 • Streng reaksjon. Oppførselskarakteren nedsettes.

Ugyldig fravær/skulk

 • Nedsatt karakter i orden ved gjentatt skulk.                        
 • Beskjed hjem.

Forseintkomming

 • Forseintkomming uten gyldig grunn gir anmerkning.
 • Beskjed hjem ved gjentakelse.
 • Melding må leveres i meldingsbok innen tre skoledager.

Røyking

 • Beskjed hjem.
 • Fare for nedsatt karakter i oppførsel ved gjentagelse.

KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ REGLENE FOR ELEVER I BARNESKOLEN

Ut fra ønsket om en mer rettferdig skole, har skolen vedtatt en felles konsekvensliste. Denne gjelder for de aller, aller fleste elever. Hvis en elev i en periode sliter med problemer, kan skolen, i samråd med foreldrene, sette opp avtaler som gjelder spesielt for én elev.

 Brudd på klasseregler eller ordensregler fører til at foreldrene varsles.

 Mobbing

 • Streng reaksjon. Mobbeplanen iverksettes og hjemmene kontaktes. Tiltak utformes.

Ugyldig fravær/skulk

 • Beskjed hjem straks.

Forseintkomming

 • Beskjed hjem ved gjentakelse.
 • Melding må leveres i meldingsbok innen tre skoledager.

Røyking

 • Beskjed hjem.

POSITIV RESPONS:

Det er viktig, og en selvfølge, at det også gis tilbakemeldinger overfor eleven og foresatte, på positiv oppførsel og orden hos eleven, både i skolehverdagen og gjennom elevsamtaler, kontaktmøter, periodemeldinger, o.l.