Uke 18 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 07.05.21

Undervisningsinspektør

Reindalen skole
Kontaktperson: rektor Ingvild Aase, M 471 73 725

Søknadsfrist 09.05.21

Avdelingsleder

Hjemmetjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Turid Forberg Løkke, T 78 40 27 11

Helsefagarbeidere

Avdeling Tyven, Kirkeparken omsorgssenter
Kontaktperson: avdelingsleder Line Holmgren, T 78 40 23 55/ M 951 80 692, virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Søknadsfrist 16.05.21

Spesialpedagoger

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Kontaktperson: virksomhetsleder May Liss Teisrud, T 78 40 23 00/ T 78 40 23 15

Søknadsfrist 17.05.21

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Praktisk bistand/BPA
Kontaktperson: virksomhetsleder Turid Forberg Løkke, T 78 40 27 11

Søknadsfrist 18.05.21

Lydtekniker

Arktisk kultursenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Linda Hassfjord, M 909 85 276

Søknadsfrist løpende

Helgestillinger

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til leder ved de ulike virksomhetene

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: konsulent sektor oppvekst og kultur, Tone Riibe Mortensen, T 78 40 28 07/ M 915 79 186

Sommervikarer

Sektor helse og omsorg
Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommervikarer til sektor Helse og omsorg 2021» i emnefeltet.

Sykepleiere

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Klagenemnda har møte mandag 10.05.21 kl. 09:00, kommunestyresalen. Møtet er unntatt offentlighet.
  • Arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselloven (MAU) har møte mandag 10.05.21 kl. 12:00, kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside.

Markering av frigjøringsdagen

Lørdag 8. mai 2021

Hammerfest kommune inviterer i samarbeid med Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms til markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen lørdag 8. mai. Arrangementet er åpent for alle, og veteraner inviteres spesielt.

Program:

Tale og kransenedleggelse v/ bauta Lyra i Porsa kl. 12:00 v/ offiser-veteran Gunnar Lillebo

Tale og kransenedleggelse v/ minneplata for de falne v/ Hammerfest rådhus kl. 13:30 v/ pensjonert kapteinløytnant/veteran Gunnar Bolle

Øvrige del av programmet skjer på Gjenreisningsmuseet fra kl. 14:00:

Velkomståpnings v/ ordfører Marianne Sivertsen Næss

«Fred med hurrarop og norske flagg» - hva nå tvangsevakuerte finnmarkinger? v/ konservator Heidi Stenvold Gjenreisningsmuseet

«Forsvaret» v/ Finnmark heimevernsdistrikt 17

Fornyet varsel om oppstart av regulering og høring av forslag til planprogram

Frist for innspill: 17. juni 2021

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Hammerfest kommune har igangsatt følgende arbeid: Detaljregulering av Fuglenesfjellet Nord. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for blant annet et helårig motorsportsanlegg, et øvingsfelt for brann og redning, og utvidelse av industriområdet på Prærien. I tillegg skal det sees på mulighetene for etablering av andre typer idrett og datalagringssenter. Plantiltaket vurderes å utløse krav til konsekvensutredning og planprogram. Forslag til planprogram sendes derfor på høring og offentlig ettersyn parallelt med at planarbeidet varsles oppstartet. Planen utarbeides av planfaglig rådgiver Rambøll Norge AS. De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til:

Hammerfest kommune v/ plan og næring

Pb. 1224

9616 Hammerfest

postmottak@hammerfest.kommune.no

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til saksbehandler Åse Malene Kongsbak, T 78 40 25 50/ ase.malene.kongsbak@hammerfest.kommune.no, eller Rambøll Alta v/ Ulla Sennesvik, M 482 20 730/ ulla.sennesvik@ramboll.no

Berørte parter blir varslet særskilt ved brev. Varslingsbrev og planprogram, samt kartutsnitt er også tilgjengelig på Hammerfest kommunes hjemmeside, www.hammerfest.kommune.no

Til kommunens pensjonister

Også i år deler vi ut kakestykker til kommunens pensjonister på 17. mai. Bestilling av kakestykke må gjøres innen fredag 7. mai til HIF/Stein v/ Marius Kivijervi per e-post/telefon: M 477 17 296/ marius@hifstein.no. Si ifra om eventuelle allergier. Hilsen 17. mai-komiteen 2021.

Klikk for stort bildeGjenklang fra Nordkalotten

Mandag 10. mai kl. 12:00, Foajeen
AKS inviterer til en hyggelig time med mor og sønn Elisabeth og Trygve Misvær. Det blir sang, piano og gitar, og servering av kaffe og vafler. De vil spille nordnorske sangskatter, og arrangementet er i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken. Velkommen!

Billetter kjøpes på servicekontoret, biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.