Uke 24 - 2021

Ledige stillinger og kunngjøringer.

 

Søknadsfrist 24.06.21

Miljøveileder

Breilia skole
Kontaktperson: rektor Lars Aude Arnesen, M 412 95 888

Søknadsfrist 04.07.21

Renholder

Arktisk kultursenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Linda Hassfjord, M 909 85 276

Søknadsfrist løpende

Helgestillinger

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til leder ved de ulike virksomhetene

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: konsulent sektor oppvekst og kultur, Tone Riibe Mortensen, T 78 40 28 07/ M 915 79 186

Sommervikarer

Sektor helse og omsorg
Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommervikarer til sektor Helse og omsorg 2021» i emnefeltet.

Sykepleiere

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Tilskudd til kommunale avgifter 2021

Søknadsfrist: 1. september 2021

Eldre, uføre og andre med lav inntekt kan søke om tilskudd til kommunale avgifter til egen eller leid bolig med følgende kriterier:

  • Søker/husstanden skal være folkeregistrert på boligen
  • Husstandens skattbare inntekt skal ikke overstige Husbankens gjeldende satser for ung ufør. Inntil 4 husstandsmedlemmer kan medtas
  • Husstandens samlede bankinnskudd og omsettelige verdipapirer skal ikke overstige kr. 150.000,-

Tilskuddet innvilges med inntil 50% av faktisk kommunalt gebyr eks mva., med en øver grense på kr. 5000,- Det må søkes hvert år. Tilskuddet utbetales samlet for leid bolig, eller kommer til fradrag på faktura for eid bolig. Informasjon og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider, eller ved henvendelse til Servicekontoret. Søknad sendes Hammerfest kommune, Postmottak, Postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Utbyggingsavtale – offentlig ettersyn

Frist for innspill: 19. juli 2021

I medhold av Plan- og bygningsloven §17-4 legges forslag til utbyggingsavtale om gjennomføring av tiltak i forbindelse med «Detaljreguleringsplan for Rypefjord Marina», vedtatt 05.06.2021, ut til offentlig ettersyn. Avtalen omfatter opparbeidelse av vann- og avløpsanlegg, veier, fortau, parkeringsplass mm. Partene i avtalen er Hammerfest kommune, og utbygger Rypefjord Marina AS. Forslaget til avtale finnes på kommunens hjemmeside.

Evt. merknader til avtaleforslaget sendes skriftlig til Hammerfest kommune v/ Plan og næring, Postboks 1224, 9616 Hammerfest/ postmottak@hammerfest.kommune.no

Oversendelsesbrev av planforslag Adkomstvei til hytter i Skaidilia - førstegangsbehandling

Frist for innspill: 29. juli 2021

Rambøll Norge, avdeling Alta, har utarbeidet forslag til detaljregulering for Adkomstvei til hytter i Skaidilia. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en privat vei med parkering til hytter. Planforslaget for detaljregulering av Adkomstvei til hytter i Skaidilia var oppe til politisk behandling i Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling mandag 1. juni 2021. Følgende vedtak ble fattet:

«Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling vedtar i medhold av Plan- og bygningsloven §12-10 og §12-11, at forslag til detaljregulering av Adkomstvei hytter Skaidilia legges ut til offentlig ettersyn i lovpålagt tid.»

Innspill sendes skriftlig til Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest/ postmottak@hammerfest.kommune.no

Spørsmål rettes: arealplanlegger Åse Malene Kongsbak, T 78 40 25 50/ ase.malene.kongsbak@hammerfest.kommune.no/ konsulent Andreas W. Foss Westgaard, M 488 99 377/ andreas.westgaard@ramboll.no