Uke 25 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 24.06.21

Miljøveileder

Breilia skole
Kontaktperson: rektor Lars Aude Arnesen, M 412 95 888

Søknadsfrist 04.07.21

Renholder

Arktisk kultursenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Linda Hassfjord, M 909 85 276

Søknadsfrist løpende

Helgestillinger

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til leder ved de ulike virksomhetene

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: konsulent sektor oppvekst og kultur, Tone Riibe Mortensen, T 78 40 28 07/ M 915 79 186

Sommervikarer

Sektor helse og omsorg
Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommervikarer til sektor Helse og omsorg 2021» i emnefeltet.

Sykepleiere

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Kommunestyret har møte tirsdag 22.06.21 kl. 09:00, per Teams.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside. Møtet er tilgjengelig for publikum via kommune-TV-streaming.

Tilskudd til kommunale avgifter 2021

Søknadsfrist: 1. september 2021

Eldre, uføre og andre med lav inntekt kan søke om tilskudd til kommunale avgifter til egen eller leid bolig med følgende kriterier:

  • Søker/husstanden skal være folkeregistrert på boligen
  • Husstandens skattbare inntekt skal ikke overstige Husbankens gjeldende satser for ung ufør. Inntil 4 husstandsmedlemmer kan medtas
  • Husstandens samlede bankinnskudd og omsettelige verdipapirer skal ikke overstige kr. 150.000,-

Tilskuddet innvilges med inntil 50% av faktisk kommunalt gebyr eks mva., med en øver grense på kr. 5000,- Det må søkes hvert år. Tilskuddet utbetales samlet for leid bolig, eller kommer til fradrag på faktura for eid bolig. Informasjon og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider, eller ved henvendelse til Servicekontoret. Søknad sendes Hammerfest kommune, Postmottak, Postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Kommuneplanens samfunnsdel for Hammerfest kommune 2021 – 2032 til offentlig ettersyn/høring

Frist for innspill: 09.09.2021

Kommunestyret i Hammerfest behandlet forslag til kommuneplanens samfunnsdel 22.06.2021. Planen legges ut til ettersyn og sendes på høring. Planen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Kontaktperson: Grethe Nissen, T 78 40 25 71/ M 913 31 191/ grethe.nissen@hammerfest.kommune.no

Innspill sendes skriftlig: Hammerfest kommune, Postmottak, Postboks 1224, 9616 Hammerfest/ postmottak@hammerfest.kommune.no