Uke 26 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 04.07.21

Renholder

Arktisk kultursenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Linda Hassfjord, M 909 85 276

Søknadsfrist 04.07.21

Vernepleier/ miljøterapeut

Stormtunet 2 - omsorgsboliger
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, T 78 40 29 63/ M 948 32 889

Søknadsfrist løpende

Helgestillinger

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til leder ved de ulike virksomhetene

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: konsulent sektor oppvekst og kultur, Tone Riibe Mortensen, T 78 40 28 07/ M 915 79 186

Sommervikarer

Sektor helse og omsorg
Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommervikarer til sektor Helse og omsorg 2021» i emnefeltet.

Sykepleiere

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Tilskudd til kommunale avgifter 2021

 

Søknadsfrist: 1. september 2021

Eldre, uføre og andre med lav inntekt kan søke om tilskudd til kommunale avgifter til egen eller leid bolig med følgende kriterier:

  • Søker/husstanden skal være folkeregistrert på boligen
  • Husstandens skattbare inntekt skal ikke overstige Husbankens gjeldende satser for ung ufør. Inntil 4 husstandsmedlemmer kan medtas
  • Husstandens samlede bankinnskudd og omsettelige verdipapirer skal ikke overstige kr. 150.000,-

Tilskuddet innvilges med inntil 50% av faktisk kommunalt gebyr eks mva., med en øver grense på kr. 5000,- Det må søkes hvert år. Tilskuddet utbetales samlet for leid bolig, eller kommer til fradrag på faktura for eid bolig. Informasjon og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider, eller ved henvendelse til Servicekontoret. Søknad sendes Hammerfest kommune, Postmottak, Postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Forskrift om skuterløyper i tidligere Hammerfest til offentlig ettersyn/høring

Frist for innspill: 27. august 2021

Forskrift om skuterløype med tilhørende kart for tidligere Hammerfest kommune var oppe til politisk behandling i Kommunestyret 22.juni 2021, og følgende vedtak ble fattet:

 

  • «Kommunestyret vedtar, i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14, at forslag til fastsetting av skuterløyper i Hammerfest kommune, med forskrift og tilhørende kart, legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid.
  • § 8 i forskriften fjernes i sin helhet.»

Gjeldende forskrift om snøskuterløyper i tidligere Hammerfest kommune er opphevd og kommunen må fastsette snøskuterløypene på nytt. Kart og forskrift med vedlegg gjelder for tidligere Hammerfest kommune. Forskriften tar utgangspunkt i tidligere Kvalsund kommunes forskrift fra 2019, og endringene som er gjort er merket med gult.

 

Spørsmål i saken kan rettes til arealplanlegger Åse Marie Kongsbak

T 78 40 25 50

ase.malene.kongsbak@hammerfest.kommune.no

 

Innspill sendes skriftlig til

 

Hammerfest kommune

Postboks 1224

9616 Hammerfest

eller:

postmottak@hammerfest.kommune.no

 

Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2020-2032 til andre gangs offentlig ettersyn

Frist for innspill: 6. september 2021

Med bakgrunn i sammenslåingen av kommunene Hammerfest og Kvalsund er det besluttet å lage en ny arealplan for hele den nye kommunen. Planforslaget har vært ute til høring før. Nytt planforslag med endringer etter første gangs høring er nå utarbeidet og kan finnes på hjemmesiden til Hammerfest kommune under planer til høring.

Spørsmål til planforslaget eller prosessen rundt arealplanen kan rettes til planavdelingen.

 

Innspill sendes skriftlig til

 

Hammerfest kommune v/Plan og næring

Postboks 1224

9616 Hammerfest

eller:

postmottak@hammerfest.kommune.no