Uke 27 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 05.07.2020

Avdelingsleder

Renholdstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Leif-Bjarne Sørgård, T 78 40 29 75/ M 414 19 968

Feier

Brann- og Redning
Kontaktperson: avdelingsleder Arild Johansen, M 911 28 791

Søknadsfrist 09.07.2020

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Praktisk bistand/BPA
Kontaktperson: virksomhetsleder Turid Forberg Løkke

Søknadsfrist 12.07.2020

Fastlegevikar

Legetjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07/ M 402 45 005

Søknadsfrist 09.08.2020

Husøkonom

Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Stine Bjørkly, T 78 40 27 51/ M 976 83 099

Søknadsfrist løpende

Sykepleiere og vernepleiere

Sektor for helse og omsorg
Kontaktperson: fagansvarlig Gyri Krogh (t.o.m 17.07.20), M 942 87 488/ kommunalsjef Stina Løkke (f.o.m 18.07.20), M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselloven (MAU) har møte mandag 06.07.20 kl. 12:00, kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – Servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum.

Ole Olsens plass – markering og avduking av informasjonstavle

4. juli 2020 kl. 13:30, Ole Olsens plass

Lørdag 4. juli 2020 er det 170 år siden komponisten Ole Olsen ble født i Hammerfest. Samme dag er det 100 år siden monumentet på Ole Olsens plass ble reist. Dette markeres kl. 13:30 på Ole Olsens plass, ved monumentet. Samtidig avdukes en informasjonstavle om komponisten. Velkommen!

NAV Hammerfest åpningstider sommer 2020


I perioden 29. juni til og med 14.august har NAV åpent for drop-in mandag, onsdag og fredag kl. 11:30 – 14:00. NAV har døgn-åpne digitale tjenester på nav.no og Ditt NAV. Vi har åpent for avtalte samtaler mellom kl. 09:00 og 15:00. Trenger du å kontakt sosialtjenesten kan du ringe M 484 05 784 mellom kl. 10:00 og 14:00.

Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2020 – 2032 til offentlig ettersyn


Med bakgrunn i sammenslåingen av kommunene Hammerfest og Kvalsund er det besluttet å lage en ny arealplan for hele kommunen. Planforslaget er nå utarbeidet og finnes på hjemmesiden til Hammerfest kommune under planer til høring. Innspill og forslag til arealplanen kan sendes skriftlig til:
Hammerfest kommune v/planavdelingen, Postboks 1224, 9616 Hammerfest/ postmottak@hammerfest.kommune.no

Spørsmål til planforslaget eller prosessen rundt arealplanen kan rettes til planavdelingen. Frist for innspill er 1. oktober 2020.

Dispensasjonssøknaden fra Cermaq Norge AS ute på høring


15.06.20 behandlet hovedutvalget for næring, miljø og utvikling en dispensasjonssøknad fra Cermaq Norge AS.

Søknaden omhandler dispensasjon fra arealplan for akvakultur i Ytre Torskefjord og saken sendes nå på høring. Spørsmål i saken kan rettes til planavdelingen. Eventuelle merknader på lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig. Innspill kan sendes til:

Hammerfest kommune v/ planavdelingen, Postboks 1224, 9616 Hammerfest/ postmottak@hammerfest.kommune.no

Høringsfrist er 28.08.2020

Vedtatt detaljregulering for Storjorda


16.06.20 vedtok kommunestyret detaljregulering for Storjorda. Detaljreguleringen vil legge til rette for etablering av et nytt oppvekstsenter med skole og barnehage og sikre tilfredsstillende infrastruktur. Målet er å samle administrasjon, idrett, skole og barnehage og plassere disse i nærmere tilknytning til eksisterende og planlagte boligområder.

Plankart, planbeskrivelse og bestemmelsene med vedlegg kan sees her. Søk på "Storjorda".

Vedtatt endringsforslag for Øvre Skaidilia hytteområde


15.06.20 ble endringsforslaget for Øvre Skaidilia hytteområde vedtatt i hovedutvalget for næring, miljø og utvikling. Endringsforslaget omfatter følgende forhold: mindre justering av areal til p-plasser (inkludert skråningsutslag mot terreng), endre til riktig SOSI-kode på eksisterende hytter (feilaktig regulert til friluftsformål), ta inn faresone for områder med skredfare (skredlagt 2019/2020), og redusere antall fortettingstomter (pga. skredfare og krevende terreng). 

Plankart, planbeskrivelse og bestemmelsene med vedlegg kan sees her. Søk på "Øvre Skaidilia hytteområde".

Klikk for stort bildeInformasjon om billettsalg og arrangementer på AKS

Det har åpnet for billettsalg på biblioteket, men publikum anmodes til å kjøpe billetter på www.aks.no så langt det lar seg gjøre. På grunn av smittesporing må navn og kontaktinformasjon oppgis ved billettkjøp, både på nett og over disk. Av smittevernhensyn selges setene til høstens forestillinger unnummerert. Alle besøkende må være friske, holde god håndhygiene og holde avstand. Det vil være kino på AKS hele sommeren.

Billetter kjøpes på biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.