Detaljregulering for ny fergekai på Kjerringholmen i Hammerfest kommune

Høring og offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og etter avtale med Hammerfest kommune legges forslag til detaljregulering for ny fergekai på Kjerringholmen (planID 20230004) ut på høring.

Planforslaget legger opp til etablering av ny fergekai sør for dagens kai, med 20 oppstillingsplasser og tilhørende infrastruktur. Dagens fergekai foreslås revet.

Kommentarer eller merknader til planforslaget må være mottatt hos fylkeskommunen innen 3. november 2023.

Høringsuttalelser sendes

Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701
9815 Vadsø

eller

postmottak@tffk.no

Kontakt for spørsmål

Bjarne Mjelde
saksbehandler
M 48 15 25 94bjarne.mjelde@tffk.no

Reguleringsplan på høring - ny fergekai på kjærringholmen
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse

14.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse.pdf
Planbestemmelser

14.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbestemmelser.pdf
Plankart Kjerringholmen

14.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart Kjerringholmen.pdf
Forprosjekt Nye ferjekaier Strømsnes og Kjerringholmen - Multiconsult

14.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forprosjekt Nye ferjekaier Strømsnes og Kjerringholmen - Multiconsult.pdf
Grunnundersøkelser datarapport

14.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grunnundersøkelser datarapport.pdf
Ingeniørgeologisk rapport-Kjerringholmen-ferjekai

14.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ingeniørgeologisk rapport-Kjerringholmen-ferjekai.pdf
Miljøteknisk sedimentundersøkelse

14.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Miljøteknisk sedimentundersøkelse.pdf
ROS-analyse Kjerringholmen

14.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse Kjerringholmen.pdf
Teknisk plan Kjerringholmen fergekai

14.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Teknisk plan Kjerringholmen fergekai.pdf