Koronanytt - uke 01

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 01 – 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

+4 smittet over jul/nyttår, totalt 86 smittede i kommunen siden utbruddets debut den 12. mars. Cirka 20 av disse er ikke folkeregistrerte i Hammerfest kommune. 2 har aktiv covid-19 pr 10.01.21. 

#1-4: Tilreisende feriegjester og arbeidere. Ukompliserte tilfeller. Nærkontakter identifisert. Ingen spredning i samfunnet.

Troms og Finnmark

+82 smittede, 1101 totalt siden mars 2020.

Nasjonalt

Smittede +3740, 53.792 smittede totalt. Dødsfall +24, 471 totalt. Vaksinerte: 17.337.

Smittetallet R2

1,4 i gjennomsnitt etter 20. desember 2020.

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

Testet
Testet
UKE 47 UKE 48 UKE 49 UKE 50 UKE 51 UKE 52 UKE 53 UKE 1 Uke 2
349 158 110 73 96 64 68 198 100
Vaksinerte
Vaksinerte
Vaksinert kommunen UKE 1 Vaksinert Finnmarkssykehuset UKE 1 Totalt vaksinerte UKE 1 Vaksinert kommunen UKE 2 Vaksinert Finnmarkssykehuset UKE 2 Totalt vaksinert UKE 2
42 0 42 24 42 66
Smitteantall og karantene
Smitteantall og karantene
UKE 47 48 49 50 51 52 53 1 2
Smitteantall 6 0 0 2 1 1 1 1 2
Nærkontakter i karantene 119 21 0 1 0 8 2 5 4

LOKAL STATUS - HAMMERFEST:

 • Det forventes sporadiske smittetilfeller fremover, hovedsakelig tilreisende personer fra regioner med høy smittespredning i Norge og fra utlandet.
 • Forhøyet smitterisiko i kommunen kommende måneder.

NASJONAL STATUS:

 • Økende smittespredning siste uker. Reising rundt i landet gjennom julen kan ha bidratt til økt smittespredning i flere av landets fylker. Til tross for fortsatt stor geografisk variasjon er det flere fylker med insidens på et høyere nivå enn tidligere.
 • Smitteøkning på 16% sammenlignet med uke 52 da det ble meldt 3228 tilfeller. Samtidig har det vært nedgang i antall testede siste 2 uker og en 7% nedgang fra uke 52-53.
 • De siste fire ukene har antall nye innleggelser på sykehus med covid-19 som hovedårsak vært relativ stabil.
 • Av Norges 365 kommuner starter 350 med vaksinering denne uken.
 • Ukesrapporten viser også store endringer i de fylkesvise forskjellene fra forrige rapport.
 • Trøndelag har nå høyest forekomst i landet for de siste to ukene samlet, etterfulgt av Oslo, Viken og Rogaland.
 • Tallene bekrefter utviklingen vi var bekymret for før helgen, og som var bakgrunnen for at regjeringen innførte nye tiltak på søndag 3. januar. Man har vært spesielt bekymret for at økt reisning og sosial aktivitet i jul og nyttår skulle føre til mer smittespredning.
 • I uke 53 er det foreløpig rapportert om 24 dødsfall. Dette er en økning i forhold til de to foregående ukene.
 • To nye virusvarianter er påvist i Norge. 23 tilfeller av varianten fra Storbritannia, og ett tilfelle av varianten fra Sør-Afrika. Alle er direkte importtilfeller eller nærkontakter til disse.
 • Rask testing og isolering av smittede etterfulgt av smittesporing og karantene av nærkontakter er det viktigste for å stoppe utbrudd.
 • I uke 53 var andelen positive høyest i aldersgruppen 6-12 år og 13-19 år. Den var lavest blant personer over 60 år. 

Vaksinespesial: COMIRNATY - Pfizer/ BioNTech

Nå har det historiske øyeblikket vært i de fleste av landets kommuner, de første koronavaksinene er satt. 350 av landets 356 kommuner har startet vaksineringen. Det er utstedt en betinget markedsføringstillatelse i EU for produktet COMIRNATY covid-19 mRNA-vaksine for aktiv immunisering til forebygging av covid-19 forårsaket av SARS-CoV-2-virus, hos personer i alderen 16 år og eldre. Det er fortsatt mange vaksineringsutfordringer, men heldigvis kommer nå også Moderna vaksinen med litt mindre logistiske og praktiske utfordringer. Noen kommuner vil få Moderna sin vaksine istedenfor Pfizer sin etter hvert, men selvsagt skal dose 2 være av samme type vaksine og det blir levert slik at dette sikres. Moderna sin vaksine kommer ferdig blandet med 10 doser i hver ampulle og kan oppbevares inntil 30 dager i kjøleskaptemperatur. I løpet av den første pandemifasen, kan COMIRNATY covid-19 mRNA-vaksine også distribueres med emballasje med navnet Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.

 

 •  Informasjon om COMIRNATY-vaksinen (Pfizer-BioNTech): www.comirnatyeducation.no 
  Instruksjonsvideoer Comirnaty-vaksinen. Pfizer har laget en instruksjon for hvordan trekke opp vaksinen og blande ut. Det er laget 3 filmer. Film 2 handler om administrering: www.comirnatyeducation.no/
 • Vaksinen og vaksineringen blir gratis. Fastlegene honoreres med egne takster for identifiseringsarbeidet.
 • FHI setter av vaksiner til 15.000 ansatte i spesialisthelsetjenesten. Primærhelsetjenesten kan få inntil 20 prosent av dosene som blir fordelt til kommunene. Grunnen er betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene. www.fhi.no/nyheter/2020/utvalgte-helsepersonellgrupper-vil-fa-tilbud-om-koronavaksinasjon/
 • Etter fortynning inneholder hetteglasset 2,25 ml, som tilsvarer minst 5 doser à 0,3 ml. Hvis det i forbindelse med opptrekk av vaksinedoser kun har vært begrenset spill av vaksine, kan flere fulle doser (0,3 ml) trekkes ut og brukes. Hvis det er overskudd av vaksine som ikke tilsvarer en full dose, må disse restene kasseres. Vaksinerester fra ulike hetteglass skal ikke blandes.
 • ICPC-2-kode ved vaksinering. Koden A98 Individforbyggende tiltak skal benyttes ved covid-19 vaksinering. Kodeteksten kan tilpasses lokalt hvis det er ønsket (varierer i de ulike EPJ) – for eksempel A98 Covid-19-vaksine.
 • Takster for vaksinering – ikke bare for egne listepasienter. Fastleger som vaksinerer, kan benytte takst 61a og 61b også der de vaksinerer pasienter som ikke står på deres egne fastlegelister om det er avtalt en slik organisering i kommunen. Dette er avklart med Helse- og omsorgsdepartementet og Helfo.
 • Koronavaksinen til Moderna godkjent til bruk i Norge. EU-kommisjonen har godkjent Modernas vaksine til bruk i Europa og Norge.
 • Sykepleiere får rekvireringsrett på koronavaksine. For vaksiner mot covid-19 har det bare være leger og helsesykepleiere som har rekvireringsrett. Sistnevnte gruppe kan rekvirere vaksiner i henhold til godkjent vaksinasjonsprogram. I frykt for at rekvireringen av koronavaksine kan bli en flaskehals i enkelte kommuner fordi leger og helsesykepleiere allerede har mange og store oppgaver, har departementet foreslått at også sykepleiere gis midlertidig rekvireringsrett til pasient.
 • Koronavaksinene fordeles etter antallet i risikogruppene: Vaksinene fordeles i starten i hovedsak etter hvor mange det er i risikogruppene i kommunene.
 • Prioriterte grupper for vaksinering:  
 1. Alder. Kommunen vaksinerer bl.a. etter alderskohorter (85+ / 75-85 år / 65-75 år). Statistisk sentralbyrås registre over befolkningen benyttes for å få oversikt over antall i ulike aldersgrupper i kommunen: https://www.ssb.no/statbank/table/07459/. For å skaffe oversikt over navn på disse personene, benyttes Folkeregisteret. Alle kommunene har tilgang til folkeregisteropplysninger via Skatteetaten sin distributør, TietoEVRY AS.
 2. Andre risikogrupper: Når kommunen skal vaksinere personer i risikogruppene i alderen 18-64 år må kommunen hente informasjon om enkeltpersoner via fastlegenes journalsystemer. EPJ-løftet ved Direktoratet for e-helse og FHI har utviklet et uttrekksverktøy for bruk i fastlegens journalsystem for å identifisere pasienter som er risikopasienter ved koronainfeksjon. Det etableres her støtte for å manuelt bearbeide listen basert på legenes egen kunnskap om pasientene, samt mulighet for å kunne varsle disse pasientene med relevant informasjon. Målsettingen er at verktøyet kommer på plass for størst mulig andel av fastlegene i løpet av januar 2021.
 3. Helsepersonell og andre ansatte i helsetjenesten med nær pasientkontakt:
  - Helsepersonell og annet personale med størst sannsynlighet for å komme i kontakt med pasienter med covid-19-smitte: ansatte på legevakt, teststasjon og luftveismottak
  - Helsepersonell og andre ansatte med nær kontakt med pasienter ved behandling og pleie i hjemmesykepleie og sykehjem og andre institusjoner med eldre og sårbare pasienter
  - Annet personell med nær kontakt med pasienter ved behandling og pleie. For eksempel ansatte på legekontor/tannlegekontor/helsestasjoner samt for eksempel kommunale fysioterapeuter, personell som pleier utviklingshemmede barn på avlastning etc.

RISIKOVURDERING FØRSTE HALVÅR 2021

Vi må regne med å leve med epidemien i mange måneder til. Men dersom risikogruppene blir beskyttet med vaksinasjon, kan sykdomsbyrden letne betydelig.


De neste seks månedene vil det være vedvarende fare for at epidemien kommer ut av kontroll lokalt, regionalt eller nasjonalt.

 • FHI vurderer at det er stor sannsynlighet for mange lokale utbrudd med 5 – 50 tilfeller, men de regner med at de involverte kommunene fortsatt vil klare å gjenvinne kontroll, i de fleste tilfellene i løpet av tre-fire uker. Sykdomsbyrden fra disse utbruddene blir sannsynligvis liten, og utbruddene vil ikke true sykehusenes kapasitet.
 • FHI vurderer at det er moderat sannsynlighet for at enkelte kommuner eller kommunegrupper, særlig i Oslo-området, vil ha et vedvarende høyere nivå gjennom vinteren, men vi regner med at kommunene ved riktig bruk av ekstra tiltak klarer å unngå situasjoner med akselererende spredning som truer helsetjenestens kapasitet. Sykdomsbyrden fra disse utbruddene blir moderat, og sykehusenes kapasitet blir bare moderat belastet.
 • FHI vurderer at det er liten sannsynlighet for en nasjonal bølge av akselererende spredning.

Situasjonen krever nøye overvåking, et sett av grunnleggende tiltak gjennom hele perioden og beredskap for lokal forsterking av tiltak i perioder
Eventuell spredning av nye virusvarianter med større smittsomhet kan endre bildet det neste halvåret.


Vaksinasjon av deler av befolkningen kan endre bildet og påvirke både risiko- og tiltaksvurderingene:

 • Dersom risikogruppene blir beskyttet ved vaksinasjon, blir den mulige sykdomsbyrden av epidemien betydelig endret.
 •  Dersom vaksinasjon i tillegg gir indirekte beskyttelse (ved at de vaksinerte ikke kan bli smittsomme), vil vaksinasjon direkte kunne erstatte andre tiltak slik at epidemien blir enklere å holde under kontroll.
 • Dersom vaksinasjon svekker motivasjonen i befolkningen, kan vi se en for tidlig reduksjon i etterlevelsen av tiltakene.

Størrelsen på disse effektene avhenger av hvor tidlig man kan vaksinere, hvor mange som blir vaksinert, hvor godt de blir beskyttet, og om de blir beskyttet også mot smitte og smittsomhet.

FHI RISIKORAPPORT 27. DESEMBER

Om coronaviruset og mutasjoner:
SARS-CoV-2 har sannsynligvis bare sirkulert blant mennesker i litt over ett år. Det betyr at viruset fortsatt ikke er best mulig tilpasset menneske. De fleste endringene i virusets arvestoff fører til endringer som gjør viruset mindre tilpasningsdyktig. Slike virus dør ut. Men noen endringer forbedrer tilpasningsdyktigheten, og slike virus vil kunne vinne kampen om overlevelsen og etter hvert ta over.


Det er nå påvist to ny hoved-varianter av viruset: en i England og en i Sør-Afrika. Det er høy risiko for at disse variantene er mer smittsomme, men lav risiko for at de gir mer alvorlig sykdom. Det er også høy risiko for at disse variantene sprer seg til Norge, og i Norge. Det kan enda ikke konkluderes med om vaksinen vil virke på disse variantene, men det forskes på nå.


Litt tilleggsinformasjon om immunitet for spesielt interesserte:
Når mennesker utvikler immunitet etter gjennomgått infeksjon lager kroppen både antistoff og hukommelsesceller (spesialiserte T-celler). Ved mutasjoner i viruset er problemet at antistoffene i menneskene ikke kjenner igjen antigenene (proteiner på overflaten) på viruset, og at vi dermed ikke lenger er like godt beskyttet. Det er imidlertid verdt å nevne at bidraget fra hukommelsescellene er mindre sårbar for slike endringer i viruset, og derfor vil bidra til mer langvarig beskyttelse.

NYTTIG KORONAINFORMASJON - BLANDET

 • Kommuneoverlegene har vært i full gang med planlegging av massevaksineringen, hvor man bl.a. ferdigstilt majoriteten av kommunens tiltaksplan for C19-massevasksinasjon.
 • Registreringsplikt. Alle må registrere innreise til Norge før grensen krysses: Det er et elektronisk register som alle som reiser inn til Norge skal registrere seg i. De må legge inn oppholdsadresse i registreringen, slik at de kommer opp på listen i den aktuelle kommunen. Når noen registrerer Hammerfest som oppholdssted når de krysser landegrensen, vil kommuneoverlegene, smittevernoverlege og beredskapskoordinator kunne logge inn i systemet og få oversikt over hvem som er kommet til Hammerfest til enhver tid fra utlandet. Mer info - Om innreise til Norge.
 • Testplikt. Fra og med 2.januar ble det innført en plikt til å teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst for innreisende til Norge. Dette gjelder også norske statsborgere.
 • Nasjonale innstramninger fra 4. januar: Innfører flere nasjonale smitteverntiltak
 • Åpningstider teststasjonen: Alle dager. Varierende åpningstider lørdag og søndag. Info sendes ut fortløpende.
 • Råd til risikogrupper og pårørende: når man er fullvaksinert, er det sannsynlig at man vil ha lavere risiko for alvorlig sykdom og dermed kan leve mindre tilbaketrukket.
 • Ny variant av koronavirus oppdaget i Storbritannia. Varianten skal være mer smittsom. Laboratorietester på FHI har til sammen avdekket 23 tilfeller av virusvarianten i Norge. Det forventes at flere personer får denne varianten påvist, og FHI regner også med at nye tilfeller blir funnet i tiden fremover i Norge
 • Vaksinasjonsstatistikk. Antall vaksinerte personer i Norge. www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/  
 • Ny variant av koronavirus oppdaget i Sør-Afrika. Folkehelseinstituttet har i 04.01.21. påvist virusvarianten hos en reisende som kom til Norge fra Sør-Afrika i desember.
 • Statistikk over meldte tilfeller av muterte koronavirusvarianter www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/statistikk-over-tilfeller-av-muterte-koronavirusvarianter/
 • Ny Smittestopp-app er lansert: www.helsenorge.no/en/smittestopp/

BONUSMATERIELL

Mishandling av barn fanges ikke opp under pandemien.

Antall innmeldte saker har gått betydelig ned, men det er grunn til å tro at det skyldes nedstengningen. Solid kunnskap tilsier at mishandling øker i krisetider. Det kommer fram i en hurtigoversikt fra Folkehelseinstituttet.