Koronanytt - uke 03

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 03 – 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

Hammerfest

+1 smittet siste uke, totalt 89 smittede i kommunen siden pandemiens topp i mars. Cirka 20 av disse er ikke folkeregistrerte i Hammerfest kommune. 2 har aktiv covid-19.

#1: 18.01.21: Tilreisende arbeidere. Asymptomatisk. En nærkontakt. Ingen spredning i samfunnet. Ukomplisert tilfelle.
Offshore healthservice (OHS) har tre positive hurtigtester denne uken, hvorav to av disse har vist seg til å være falske positive.

Troms og Finnmark

+35 smittede, 1229 totalt siden mars 2020.

Nasjonalt

Smittede +2831, 60 565 smittede totalt. Dødsfall +37, 544 totalt. Vaksinerte: 29 968. Totalt: 71 971.

Smittetallet R2

0,7 i gjennomsnitt etter 4. januar 2021.

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.

Antall testede i Hammerfest
UKE 48 158
UKE 49 110
UKE 50 73
UKE 51 96
UKE 52 64
UKE 53 68
UKE 1 198
UKE 2 100
UKE 3 103
  Vaksinerte Hammerfest kommune Vaksinerte Hammerfest sykehus
UKE 48    
UKE 49    
UKE 50    
UKE 51    
UKE 52    
UKE 53    
UKE 1 42 0
UKE 2 28 42
UKE 3 50 42
Totalt 120 84
  Smittede I karantene
UKE 48 0 21
UKE 49 0 0
UKE 50 2 1
UKE 51 1 0
UKE 52 1 8
UKE 53 1 2
UKE 1 2 5
UKE 2 2 4
UKE 3 1 1

LOKAL STATUS - HAMMERFEST:

 • Forventes sporadiske smittetilfeller fremover, hovedsakelig tilreisende fra regioner med høy smittespredning i Norge og fra utlandet. Det vurderes være forhøyet smitterisiko i kommunen kommende måneder.

NASJONAL STATUS:

 • Smittesituasjonen er fortsatt usikker.
 • Nasjonal smittereduksjon med 36 % sammenlignet med uke 2.
 • Antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak vært stabilt.
 • Fallende trend i antall covid-19 assosierte dødsfall
 • Polen er landet med høyest forekomst av kjent smittested i utlandet
 • Trøndelag har nå høyest forekomst i landet for de siste to ukene samlet, etterfulgt av Oslo, Viken og Rogaland.
 • De to nye virusvarianterne som er påvist i Norge: 59 tilfeller av UK-variant og ett tilfelle av Sør Afrikansk variant, alle er direkte importtilfeller eller nærkontakter til disse.
 • Forsterkede smitteverntiltak ble innført nasjonalt de første to ukene av 2021 for å bryte denne trenden og forebygge ytterligere økning i uke 1. Det er fortsatt for tidlig å vurdere den fulle effekten av disse tiltakene.

COVID-19 VAKSINERING

Informasjon til helsepersonell:

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/

Informasjon til befolkningen:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

 • Kommunens Massevaksinasjon planlegges til februar -21.
 • Helsepersonell kan nå se vaksinasjonsstatus i kjernejournal

 

Astra Zeneca sin vaksine

FHI har blitt informert om at vi får et volum fra AstraZeneca som er betydelig lavere enn tidligere prognoser. FHI arbeider nå med å avklare de konkrete volumene vi vil motta, men forventer å motta i underkant av 200.000 doser i løpet av februar, med ytterligere leveranser i mars og framover. Opprinnelig var vi forespeilt en leveranse i februar på 1 120 000 doser. Reduksjonen gjelder for hele Europa.

Transport til og fra vaksinasjonssted er et kommunalt ansvar

Helsedirektoratet har sendt brev til alle landets kommuner. De slår der fast at det i utgangspunktet er pasientene selv som må ordne transporten til og fra vaksinasjonsstedet. For pasienter som selv ikke kan komme seg til vaksinasjonsstedet, må kommunen sikre at de kan nyttiggjøre seg kommunens tilbud om vaksinasjon. Kommunen kan selv velge hvordan den ønsker å løse sitt ansvar. Pasientreiser ikke kan benyttes på reiser til og fra vaksinasjon.

Telefonrådgivning

Helsepersonell som har behov for rådgiving om koronavaksine eller koronavaksinasjonsprogrammet kan ringe FHI i åpningstiden tlf. 21 07 70 00. Ved spørsmål som ikke kan vente til vanlig arbeidstid ring smittevernvakta tlf. 21 07 63 48

Kan helsepersonell påleges covid-19 vaksinering?

Nei, det å ta vaksinen er frivillig for den enkelte arbeidstaker. Smittevernloven åpner for at myndighetene kan pålegge innbyggerne og helsepersonell å vaksinere seg i særlig alvorlige situasjoner. Men myndighetene har ikke vedtatt noe pålegg om vaksinering og har heller ikke signalisert at det vil kunne bli aktuelt.

Nytt fra vaksinasjonsveilederen

Det er nå spesifisert at vaksinatører skal gjennomfør håndhygiene mellom hver person som vaksineres. Veilederen har også informasjon om kontraindikasjoner og forsiktighetshensyn ved

 • Allergi
 • Svært skrøpelige og syke pasienter
 • Karantene og isolasjon
 • Forkjølelse
 • Bruk av platehemmere/antikoagulasjon og hematologiske tilstander
 • Nedsatt immunforsvar, inkludert bruk av cortison >20 mg/dag i >2 uker, cytostatika, andre immunsupprimerende og immunmodulerende medikamenter (ex Rituximab)
 • Gravide og ammende

Oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon av pasienter med mulig økt blødningstendens

Pasienter som får platehemmere eller antikoagulasjon kan vanligvis vaksineres mot covid-19. Pasienter med hematologiske tilstander, som for eksempel arvelige blødningstilstander eller alvorlig trombocytopeni, må vurderes individuelt. Pasienter som behandles med koagulasjonsfaktorer bør få vaksinasjon så raskt som mulig etter siste dosering.

Veiledning for ulike legemidler:

 • Platehemmere (acetylsalisylsyre, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor): Kan vaksineres.
 • DOAK, direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler (apixaban, dabigatran, edoksaban, rivaroksaban): Kan vaksineres. Hvis mulig kan vaksinasjonen gis like før neste dose for å redusere risikoen for blødning. Dersom dette er vanskelig å organisere kan vaksinen gis likevel.
 • Warfarin: Kan vaksineres dersom INR er under 3.5. Det er ikke nødvendig å måle INR rett før vaksinasjon dersom nivået har vært stabilt.
 • Lavmolekylære hepariner (dalteparin, enoksaparin): Kan vaksineres. Hvis mulig kan vaksinasjonen gis like før neste dose for å redusere risikoen for blødning. Dersom dette er vanskelig å organisere kan vaksinen gis likevel.

Bivirkninger ved koronavaksinasjon

De store kliniske studiene har vist at de fleste som får mRNA-vaksiner opplever ubehag noen dager etter vaksinasjon; som smerte på stikkstedet, slapphet, hodepine, muskel- og leddsmerter, kvalme og feber. For de fleste er plagene bare ubehagelige, og går over i løpet av et par dager. Men vi kan ikke utelukke at slike relativt milde bivirkninger som slapphet, feber og kvalme kan medføre et mer alvorlig forløp hos sterkt svekkede pasienter.

Mulig økt risiko for allergisk reaksjon ved koronavaksinasjon

Myndighetene i flere land undersøker nå årsaken til at noen personer som tidligere har hatt alvorlige allergiske reaksjoner, har fått allergisjokk kort tid etter vaksinasjon. Se mer om aktuelle forhåndsregler her.

Samtykkevurderinger

Vaksinering er et frivillig tilbud som er basert på personens samtykke. I de tilfeller personen ikke kan samtykke, må vaksinering skje på et annet rettsgrunnlag enn samtykke. Det aktuelle rettsgrunnlag for en person uten samtykkekompetanse som ikke motsetter seg vaksinering vil være pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6. Dersom en person uten samtykkekompetanse motsetter seg vaksinering, antar Helsedirektoratet at det i all hovedsak ikke vil være aktuelt å vaksinere personen. Dersom det i enkeltstående tilfelle etter en konkret vurdering likevel vurderes å vaksinere personen, kan vaksineringen kun gjennomføres hvis de strenge vilkårene i pbrl. § 4A-3 er oppfylt.

Helsedirektoratet har sendt brev til alle kommuner om hvordan samtykke for vaksinering skal vurderes. Les hele brevet her

Dose #2

I Storbritannia har helsemyndighetene åpnet for at dose 1 og 2 kan komme fra ulike produsenter. I Norge og USA anbefales ikke det. Vaksinemyndighetene i Storbritannia har valgt å prioritere distribusjon av en første dose med covid-19-vaksine mot å utsette tidspunktet for den andre dosen til opptil 12 uker.

Internasjonal omtale av dødsfall etter koronavaksinering.

En stor andel av de første som tilbys koronavaksinasjon i Norge er eldre personer som ofte også har alvorlige underliggende sykdommer. Meldte dødsfall som har skjedd i tilknytning til vaksinasjon i Norge har skapt internasjonal omtale.

MUTERT VIRUSVARIANT «UK»

Engelsk virusvariant påvist i utbrudd i Nordre Follo

Den engelske virusvarianten er påvist hos to sykehjemsbeboere på et sykehjem i Nordre Follo, med mulig spredning til en barnehage. Det er så langt ingen kjent forbindelse til reisende fra Storbritannia. FHI bistår nå kommunen i en rekke tiltak for å stoppe spredningen i samarbeid med Helsedirektoratet.

Varianten er mer smittsom, men gir etter all sannsynlighet ikke mer alvorlig sykdom enn variantene som har dominert i Norge så langt. Det er stor sannsynlighet for videre smittespredning, gitt at denne varianten har forårsaket store utbrudd andre land i Europa. Man tror at virusvarianten som har forårsaket utbruddet ved sykehjemmet og trolig også i barnehagen kan ha foregått et par uker. Det må gjøres en betydelig innsats for å stoppe og eliminere utbruddet.

DET ANBEFALES Å UNNGÅ REISER TIL DE TI KOMMUNENE SOM ER BERØRT AV UTBRUDDET MED DET MUTERTE VIRUSET

 

Utbruddet av det muterte viruset i Indre Follo kommune viser alvoret i pandemisituasjonen. Myndighetene har i samarbeid med kommunene iverksatt kraftige tiltak som gjelder for ti kommuner;

Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Smittesituasjonen i kommunene i Troms og Finnmark er for tiden gunstig. Kommunene har gjort en stor innsats for å slå ned utbrudd og følger opp TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing, karantene) på en svært god måte. Samtidig melder flere kommuner om betydelig slitasje på helsepersonell.

STRENGERE REGLER FOR TESTING OG INNREISEKARANTENE

Strengere regler for testing og innreisekarantene for å stoppe mutert virus, gjellende fra 25. januar kl. 00:00

Norge har et av de strengeste regelverkene i Europa for å hindre importsmitte. Nå innfører regjeringen enda strengere regler for testing og innreisekarantene. Dette gjør man for å stoppe og forsinke spredningen av de muterte og mer smittsomme virusvariantene i Norge.

 • Kravet om å fremvise negativ test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge endres fra 72 timer til 24 timer for arbeidstakere som ikke er folkeregistrerte i Norge.
 • Alle som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal i tillegg testes med PCR-test på grensen.
 • Alle norske stadsboere har fortsatt testplikt på norske grensen
 • Testing ut Vinnreisekarantene på dag 7 kan ikke lenger brukes. Sverige og Finland er unntatte reglen.

Reglene for karantene skjerpes og gjøres likt for alle land, med færre unntak og økt krav til testing.

For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Flyreisen kan være direkteflygning til Norge eller sammenhengende flyreise til Norge med mellomlandinger på andre flyplasser. Dette vil åpne for reisende fra andre kontinent med lang reisetid.

Kravet vil gjelde for de fleste utlendinger som ikke er bosatt i Norge, med noen unntak. Unntakene er beskrevet her. Karantenereglene skjerpes generelt. Det blir færre unntak i karantenereglene og økt krav til testing for personer som har unntak.

Følgende karanteneregler endres (oppsummert):

 • Det blir strengere krav om testing for personell i kritiske samfunnsfunksjoner som har særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene. Hovedregelen vil nå være at disse personene skal teste negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR før de begynner å jobbe. Testen skal tas tidligst tre døgn etter ankomst til Norge.
 • For personer som skal jobbe på fartøy i norsk havn, skal PCR- test benyttes ved testing ved utgang av karantene.
 • Dagens unntak fra innreisekarantene for pendlere som jevnlig ankommer Norge fra Sverige og Finland, og som testes hver syvende dag, endres slik at unntaket ikke kan brukes for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt utenfor Sverige og Finland 10 døgn før ankomst.

 

VIDEREFØRING AV NASJONALE TILTAK FRA 18.01.2012

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

Barnehager og skoler

Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå.

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt: Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

Reiser: Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. (Nytt)

Høyere utdanning: Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer: Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)

 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund koordinerer dette (Nytt)
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)

Arbeidsplasser: Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangement utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

Uteliv og serveringssteder:

Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4. Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.

NYTTIG NY KORONAINFORMASJON - BLANDET

 • Kommuneoverlegene: Har arbeidet med vaksinasjonsplanlegging samt til oppfølging av nasjonale anbefalinger og regler for kommuneoverlegene. Det har vært informert om smittesituasjon, valg av tiltak og vaksinering på pressekonferansen. Det er også opprettet dialog og satt opp et møte med serveringsbransjen i forbindelse med oppheving av skjenkestopp.
 • Nytt fra FHI: Kohortisolering av sykehjemsbeboere anbefales ikke lenger fremfor isolering av beboere på enerom.
 • Testplikt. 21. januar er det innført obligatorisk testing ved grensen i Norge.