Koronanytt - uke 05

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 05 – 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

LOKAL STATUS - HAMMERFEST

Se oversikt over testede, smittede, i karantene og vaksinerte.

Alle beboere på sykehjem og institusjoner som ønsket vaksinen har nå fått den, og vi er i gang med å vaksinere de prioriterte risikogruppene. Akkurat nå er det gruppen som er 85 år og eldre som får de beskyttende sprøytestikkene, sammen med utvalgt helsepersonell med nær pasientkontakt.

 • Risikonivå 1 (av 5). Kommuneoverlegene oppdaterer ukentlig risikovurderingen av smittesituasjonen lokalt.
 • Vi forventer sporadiske smittetilfeller fremover, hovedsakelig tilreisende fra regioner med høy smittespredning i Norge og fra utlandet. Sannsynligheten for lokalt smitteutbrudd er avtagende.

NASJONAL STATUS:

Statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no)

 • Nedgangen i meldte tilfeller fortsetter for tredje uke på rad, men er ikke like stor som de forgående to uker.
 • Det er sannsynligvis ikke mulig å eliminere det muterte viruset, målet er å slå det ned.
 • Blant covid-19 tilfeller meldt til MSIS i uke 4 var 39 % født utenfor Norge og blant nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak var 58 % født utenfor Norge.

Smittetallet R2

0,6 i gjennomsnitt etter 4. januar 2021.

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre. Dersom R er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1

   COVID-19 VAKSINERING

   Informasjon til helsepersonell:

   https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/

   Informasjon til befolkningen:

   https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

   Bivirkninger av Comirnaty (Pizer/BioNTech):

   Informasjon om bivirkninger er hentet fra studier der deltagerne er fulgt opp i om lag 2 måneder etter 2. dose. De aller fleste bivirkningene oppsto 1-2 dager etter vaksinasjon, var milde/moderate og gikk over etter noen dager. Denne vaksinen ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det man er vant til for andre vaksiner. Likevel var det for de fleste snakk om milde/moderate symptOMER. Bivirkningene var generelt kraftigere etter 2. dose og blant personer ≤ 65 år.

   De vanligste rapporterte bivirkningene var:

   • Smerter og hevelse på injeksjonsstedet
   • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber

   Et mindre antall vaksinerte kan få mer. Under 5% fikk mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte. Hos svært skrøpelige personer som får plagsomme eller alvorlige bivirkninger etter første vaksinedose, må man vurdere nøye om man bør unnlate å gi andre dose. Fra studiene som er gjort hittil er det god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger i gruppene som har fått vaksine. Sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes.

   Bli flinke til å melde inn bivirkninger

   SLV skriver følgende om bivirkningsrapporteringen: «For å oppdage eventuelle nye bivirkninger må bruken av en koronavaksine overvåkes nøye. Rask rapportering fra helsepersonell og pasienter ved mistanke om nye, uventede eller alvorlige bivirkninger er svært viktig. Slik får vi mer kunnskap slik at myndighetene kan reagere raskt og eventuelt justere råd om bruken av vaksinene.»

   FHI skriver at de fleste bivirkninger kommer raskt, innen 1-2 dager. Hvis det har gått over 1 uke siden vaksinering må andre årsaker til symptomene vurderes. Alvorlige symptomer bør meldes inn uansett. Alt som er uventede reaksjoner bør meldes inn som mulig bivirkninger. Kjente reaksjoner er det ikke behov for å melde inn, og med kjente bivirkninger menes det som er listet i preparatomtalen

   Slik melder du bivirkninger

   Prioritering av vaksiner

   Alle personer i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge har rett til vaksine. Dette gjelder altså også for asylsøkere som har fått avslag og venter på retur. I henhold til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 1 gjelder programmet alle personer i definerte målgrupper som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Tilbudet gjelder ikke norske statsborgere som oppholder seg i utlandet. Tilbudet omfatter utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge dersom de tilhører de definerte målgruppene for vaksine. Registrering i SYSVAK kan gjøres på fødselsnummer og D- nummer. Registrering på DUF-nummer er mulig, men dette forutsetter at personopplysninger er detaljerte og riktige ved innmelding.

   Enklere besøksrutiner for vaksinerte beboere i sykehjem

   De aller fleste av landets sykehjemsbeboere er nå vaksinert mot covid-19, og vil ha redusert risiko for å utvikle sykdom. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet endrer derfor flere av rådene for besøk i sykehjem. Mange eldre har levd med strenge besøksrestriksjoner i lang tid. Når en stor andel av sykehjemsbeboerne nå er vaksinerte, kan det lettes på noen av tiltakene. Det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men risikoen forsvinner ikke helt da vaksinen ikke gir full beskyttelse hos alle. Beboere og pårørende bør informeres om dette.

   NASJONAL PRESSEKONFERANSE 3. FEBRUAR  

   De viktigste endringene:

   1. Åpner for mer besøk på sykehjem. På sykehjem hvor alle er vaksinert kan man klemme igjen. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-for-mer-besok-pa-sykehjem/id2831315/
   2. Innreise. Unntak for enkelte grupper: Svensk og finsk helsepersonell, arbeidere med samfunnskritisk arbeid, omsorgspersoner, personer som har samvær med barn, ektefelle og familie, utlendinger i transitt i Norge, journalister med oppdrag i Norge, arbeider innen sjøfart. https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#unntak-fra-regelen-om-karantene / https://www.udi.no/om- koronasituasjonen/innreise-til-norge-for-alle-borgere/

   Det muterte viruset har spredd seg til nye kommuner – Bergen og Ulvik. Det er ikke aktuelt med portforbud per nå.

   FHI: Smitten synker for tredje uke på rad.

   Helseministeren sier at regjeringen har forståelse for at kommuner med lav eller liten smitte ønsker å lette på tiltakene, og at tiltakene kan virke meningsløse. Smitten kan dukke opp når som helst, og kan spre seg fort. Vi kan ikke forutse neste utbrudd, men det kommer.

   GENSEKVENSANALYSER VED MISTENKT MUTANT

   Indikasjon og informasjon om gensekvensanalyser er oppdatert fra FHI. Det er primærrekvirent som må initiere at prøven skal undersøkes, og gi beskjed til det lokale laboratoriet sender prøven videre til FHI. For generell og tilfeldig overvåkning ordner de lokale laboratoriene utvalg av enkeltprøver selv.

   Målrettet overvåkning:

   1. Importerte tilfeller fra ulike deler av verden, pluss områder hvor forekomst av smittsomme varianter er høy.
   2. Mistanke om rask og ukontrollerbar smittespredning til tross for gode smitteverntiltak, spesielt i institusjoner
   3. Reinfeksjon
   4. Mistanke om vaksinesvikt
   5. Atypisk eller alvorlig sykdomsforløp

   DIVERSE KORONAINFORMASJON                                                       

   • Kommuneoverlegene SS og AMT: Har arbeidet intensivt med vaksinasjonsplanleggingen og andre samfunsoppg.
   • Redusert smitte i serveringsbransjen etter både full og delvis skjenkestopp. Bartendere og servitører har lenge vært blant yrkesgruppene med høyest andel koronasmittede. Da det ble innført helt eller delvis skjenkestopp, sank smitteforekomsten, viser en ny studie fra FHI.
   • Pasienter bør uavhengig av hvilken SARS-CoV-2-variant som er mistenkt/bekreftet, håndteres på samme måte. Det er altså ikke behov for spesielle tiltak selv om den engelske varianten av SARS-CoV-2 er mistenkt/bekreftet.
   • Smittevernråd for reiser ved covid-19-pandemien. Smittevernråd for reiser blir oppdatert fortløpende og kan endre seg raskt. Regjeringen anbefaler at man ikke gjennomfører reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig.
   • FHI skRIver at hvis et tilfelle av SARS-CoV-2 bekreftes i en helseinstitusjon, skal en teste alle i berørt enhet. Dette er slik vi gjorde det i Hammerfest i høst. I sykehjem ofte vil være hele institusjonen, mens dette i spesialisthelsetjenesten må vurderes lokalt basert på informasjon om mulige berøringspunkter mellom ansatte og mellom pasienter, som for eksempel enheter som deler personell, har felles oppholds- og pauserom o.l.
   • Skjerming av uvaksinerte beboere. Uvaksinerte beboere bør til en viss grad skjermes mer mot smitte enn de som er vaksinerte, fordi de har betydelig høyere risiko for covid-19. Med skjerming menes i hovedsak at det må legges til rette for at uvaksinerte kan holde minst 1 meters avstand til andre beboere, besøkende og ansatte. Smittevernråd ved besøk er beskrevet her. I situasjoner hvor den ansatte må være nærmere beboeren enn 1 meter, bør anbefalinger om munnbind følges ved smitterisikonivå 3-5. Ved alle smitterisikonivå, bør muligheten for å begrense antall ansatte som har kontakt med uvaksinerte beboere vurderes.  Det er viktig å vurdere hvilket behov den enkelte uvaksinert beboere har for skjerming, og hva de selv (ev. i samråd med pårørende) ønsker. Vaksinasjon er frivillig. Uvaksinerte beboere (ev. også pårørende) bør få informasjon om risiko for smitte, så de kan ta et informert valg med hensyn til skjerming.