Krykkja i sentrum: Mange tiltak utprøvd – noen virker

Hammerfest sentrum har de seneste årene hatt utfordringer med støy og nedskiting fra stadig flere krykkjepar som hekker på hustak i sentrums­kvartalene. Nå kommer kommunen med en rapport over tiltakene som er prøvd ut til nå og effekten de har hatt.

Pressemelding fra Hammerfest kommune

Oversiktsbilde over tak med krykkjer - Klikk for stort bilde

Rødlistet, truet art og hensyn til mennesker i byen

Krykkja er en utrydningstruet og fredet art. Bestanden og utbredelsen har gått dramatisk tilbake siden 1980- tallet, og den er oppført på den norske rødlisten for truede arter. Det er antatt at krykkja søker til byer fordi den her finner trygge hekkeplasser. Rovfugler, som ellers kan være en stor trussel for dem, holder seg stort sett unna byer og mennesker.

Krykkja har hekket på ulike bygninger i byen i mange tiår, men de seneste årene har antallet økt til over 300 hekkende par, samt ikke-hekkende ungfugler. Dette gjør at mange beboere og brukere av sentrum opplever betydelig støyplager, nedskiting og lukt. Siden krykkja er utrydningstruet og fredet, er det forbudt å forstyrre påbegynte og ferdige krykkjereir, og for å unngå bråk og fugleskitt må man derfor hindre krykkja i å bygge reir.

Flere tiltak har vært prøvd for å begrense hekkingen, men de har hatt liten effekt. Derfor etablerte kommunen i fjor et utvalg med folk fra kommunen og det lokale næringslivet for å undersøke systematisk hva som kan gjøres med krykkja.

13 ulike tiltak utprøvd

I vår har kommunen og private gårdeiere har brukt nærmere en halv million kroner på systematisk å prøve ut tiltak som kan begrense plagene med krykkje som hekker på sentrumstakene. Hensikten nå har vært å finne ut hva som kan hindre hekking på enkelte tak. For en varig løsning må vi også finne et aktuelt sted der krykkja faktisk kan hekke uten at det medfører så store problemer for mennesker i byen.

Til sammen har vi prøvd ut 13 forskjellige tiltak. Ti av disse har enten hatt liten eller ingen effekt, eller vært til skade for krykkja og dermed ulovlige. Men tre tiltak har hatt effekt:

  1. Stål og nylontråder over taket
    god virkning, gjør det vanskeligere å komme til taket, de strever litt, men noen klarer allikevel å presse seg imellom trådene.
  2. Stålbeslag på skrå
    god virkning på hyller og vinduskarmer.
  3. Nylontråder med bevegelige strips/plastremser
    effekt på gelendre og vindushyller.

Langsiktig arbeid – veien videre

Vi har nå fått ny kunnskap, og har etablert at det finnes tiltak som vil redusere hekkingen på enkelte tak i byen. Men det er ikke realistisk å bli kvitt hekkende krykkjer i sentrum. Vi må derfor få på plass rutiner med rengjøring og rydding av fugleskit og reirmateriale som faller ned på fortauene, og for å få en varig løsning på problemet, må det etableres en alternativ hekkeplass for krykkjene, som er nær nok byen til at krykkja er villig til å bruke den. Å finne en løsning der ingen blir plaget av støy og skit fra krykkjene er umulig, men vi vil fortsette å jobbe for løsninger som kan bli best mulig for flest mulig og samtidig ligge innenfor bestemmelsene i naturmangfoldsloven.

Tett dialog med miljødirektoratet

For å sikre at tiltakene vi gjennomfører er lovlige og tar hensyn til krykkja som truet art, har i gjennom hele arbeidet hatt en tett dialog med miljødirektoratet. Denne dialogen vil vi opprettholde også i det videre arbeidet.

Se rapporten «Om tiltakene for å hindre krykkja å hekke på takene i Hammerfest sentrum (PDF, 2 MB)»
 

Kontakt

Tor Harry Bjørn
Natur-og miljøfaglig rådgiver
Plan og Utvikling
E-post
Telefon 78 40 25 88
Mobil 934 90 883