Listeforslag til kommunestyrevalget 2023

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere et listeforslag med oversikt over kandidatene som stiller til valg for partiet eller gruppen.
Frist for å levere listeforslaget er fredag 31. mars 2023 kl. 12:00

Tegning av valgurne - Klikk for stort bilde

Valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget 2023 er fastsatt til mandag 11. september 2023, og nominasjonsprosessen er allerede godt i gang for flere av partiene.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere et listeforslag med oversikt over kandidatene som stiller til valg for partiet eller gruppen. Listen leveres til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i. I den forbindelse sender Hammerfest kommune ut informasjon om frister, krav til innhold og behandling av listeforslag.

Frist for å levere listeforslaget er fredag 31. mars 2023 kl. 12.00. På dette tidspunkt må listen være ankommet kommunen. Nytt til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er at valgdirektoratet har åpnet for at listeforslag kan leveres elektronisk via Listeforslag (valg.no). Det er valgfritt om man ønsker å benytte den elektroniske løsningen, eller sende inn listeforslag på papir. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger det samme regelverket og skal fungere på tilsvarende måte som papirløsningen.

Kort om krav til listeforslaget for kommunestyrevalget 2023

 • Listen skal inneholde minimum 7, maksimalt 35 kandidater (like mange kandidater som det skal velges representanter, med et tillegg på inntil 6 andre kandidatnavn) jf. valgloven § 6-2 (2).
 • Stemmetillegg (forhåndsprioritering) kan gis til inntil 6 kandidater jf. valgloven § 6-2 (3). Kandidatene skal stå først på listen og med uthevet skrift.
 • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling jf. § 6-3 (1), må det samles inn tilstrekkelig antall underskrifter jf. § 6-3 (2) bokstav b. (Reglene om forenklet behandling gjelder registrerte partier, som ved forrige kommunestyrevalg fikk minst 500 stemmer i et valgdistrikt, eller 5000 stemmer i hele landet).
  • Antall underskrifter skal tilsvare 2% av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg (8 967 stemmeberettigede i 2019, tilsier krav om180 underskrifter)
  • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres
  • Underskriftene må stå på samme ark som listeforslaget for å være gyldig. Bruk derfor to-sidig utskrift hvis du skriver ut listeforslag på papir.

Listeforslaget må inneholde

 • Navn på partiet. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn.
 • Hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder (Kommunestyrevalget 2023 i Hammerfest kommune)
 • Kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår. (Kandidatens registrerte etternavn må benyttes, selv om vedkommende ikke er kjent under dette navnet. Det kjente navnet kan tilføyes i parentes.)
  • Hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidater på listen, påføres også opplysning om stilling og bosted. Dersom dette er nødvendig for en av kandidatene, skal opplysningene påføres for alle kandidatene.
 • Tillitsvalgt og vararepresentant

Vedlegg til listeforslaget

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato
 • En oversikt over fødselsdato og bosted til de som har underskrevet på listeforslaget
 • Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det vedlegges en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
 • Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er valgbar på grunn av stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

Valgdirektoratet har utarbeidet mal for listeforslag på papir, og det er ønskelig at malen benyttes.
Mal og veiledning for utfylling kan lastes ned her:
Listeforslag på papir - Valgdirektoratet

Ved endringer på listeforslaget før fristens utløp, vil det være det sist innkomne listeforslaget innen fristen 31.03 kl. 12 som er gjeldende.

Innsending av listeforslag

Elektronisk

 

Listeforslag (valg.no)

På papir

Listeforslag som leveres på papir sendes eller leveres til:

Hammerfest kommune
valgstyret v/ formannskapssekretær Dina Kjølnes
postboks 1224
9616 Hammerfest.

For effektiv kommunikasjon i den videre saksbehandlingen ber vi om at epost- og telefonnummer til underskriverne på listeforslaget vedlegges.
Vi oppfordrer alle listeforslagsstillere til å levere forslaget i god tid før fristen 31.03.2023 kl. 12.00.

Ved spørsmål

Ta kontakt med kommunens valgansvarlige: