Liten eller ingen endring i åpningstider i barnehagene

Det har i de siste dagene vært en del diskusjon om åpningstidene i barnehagene i Hammerfest, og noen foresatte er bekymret for at det vil bli vanskelig å kombinere levering og henting med arbeidstider blant annet for skiftarbeidere.

Pressemelding fra Hammerfest kommune

Ingen reell vedtektsendring

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Hammerfest og Kvalsund har det blitt vedtatt nye vedtekter for barnehagene. I de gamle vedtektene for Hammerfest sto det:

Daglig åpningstid er innenfor en ramme på 9 timer i tidsrommet 0645 til 1630 i ordinære barnehager. Styrer fastsetter åpningstiden med utgangspunkt i foresattes behov.

I de nye vedtektene heter det:

Daglig åpningstid er innenfor en ramme på maksimum 9 timer i ordinære barnehager. (...) Virksomhetsleder fastsetter åpningstiden.

Den eneste reelle forskjellen er at den «ytre» rammen på 06:45 – 16:30 er fjernet.

Endring av praksis til lik åpningstid for alle avdelinger i samme barnehage

Tidligere har en del barnehager hatt som praksis å tolke rammen på 9 timers åpningstid separat for hver avdeling, slik at forskjellige avdelinger i samme barnehage kan ha hatt noe forskjellig åpningstid – en avdeling har åpnet særlig tidlig, og en annen har stengt særlig sent. Vi ønsker nå så langt som mulig å ha som praksis at alle avdelingene i samme barnehage skal ha samme åpningstid.

Åpningstidene skal fastsettes i samarbeid med de foresatte

Samarbeidsutvalget (SU) i hver barnehage skal sammen med styrer i barnehagen avtale åpningstidene i barnehagen for hvert barnehageår, innenfor rammen på 9 timer per dag. Det kan variere fra barnehage til barnehage hvilke behov den aktuelle foresattgruppen har. Skulle det være en foresattgruppe der det ikke er mulig å finne en 9-timers åpningstid som dekker behovene til henting og levering for alle, er vi innstilte på å finne praktiske løsninger for dem. Erfaringen viser at dette høyst sannsynlig bare vil gjelde enkelte dager – for eksempel noen ganger i en vaktordning – og da regner vi med at vi vil finne gode praktiske løsninger for disse enkelttilfellene.

Bedre personaldekning med ensartede åpningstider mellom avdelingene

Barna har et tilbud på inntil 9 timer per dag i barnehagene. Samtidig er en normalarbeidsdag for barnehagepersonalet 7,5 timer – som for alle andre arbeidstagere. Det betyr at det nødvendigvis vil være færre voksne tilstede i begynnelsen og slutten av barnehagedagen. Om avdelingene i samme barnehage har forskjellige åpningstider blir periodene med lav bemanning lengre, og vi ønsker å begrense dette så mye som overhode mulig.

Vi skal finne praktiske løsninger for alle foresatte og barna deres

Som nevnt, skal samarbeidsutvalget i hver barnehage være med å bestemme åpningstidene. Om det er noen familier som har spørsmål om åpningstidene eller opplever at de ikke får dekket sine behov for å kombinere barnehagetilbudet med sine jobbforpliktelser ber vi dem ta kontakt med styreren i barnehagen for å finne en løsning.