Oppstart av navnesak 2021/63 – Stedsnavn i Hammerfest kommune

Kartverket har reist navnesak for naturnavnet Stohkkebávtti som er primærnavnet til gardsnavnet Stohkkebávti. Saken er tatt opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk og er sendt på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn.

Frist for uttalelser er 3. februar 2022


Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av bl.a. naturnavn, nedarvete gards- og bruksnavn, seternavn, navn på reinbeitedistrikt og statlige anlegg. Før Statens kartverk gjør vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Saker som gjelder bruksnavn vil eierne få tilsendt direkte fra kommunen.

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Uttalelser sendes til

Hammerfest kommune
postboks 1224
9616 Hammerfest

eller til

postmottak@hammerfest.kommune.no