Pukkellaks

Det forventes et stort innsig av pukkellaks til elvene våre i Finnmark i 2023.  

En stor haug med pukkellaks ligger på elvebredden i forgrunnen. I bakgrunnen sitter en mann i turantrekk på et kne og slår ut med armene. - Klikk for stort bilde Vest-Finnmark jeger- og fiskeforening

Hvordan kan vi lykkes med å kontrollere mengden pukkellaks til et nivå som ikke påvirker naturverdiene og sportsfisket i elvene våre?

Bakgrunn

Pukkellaksen er en fremmed art i Norge som kan gjøre stor skade på stedegne fiskearter og annet biologisk mangfold. Den har en stor evne til å spre seg og etablere nye tallrike bestander. Arten har spredt seg til Finnmark/Norge etter storstilte utsettinger for kommersielt fiske på Kolahalvøya i Nordvest Russland på 60 - tallet.

Pukkellaksen hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet. På 1960-tallet begynte pukkellaksen å spre seg til nord norske elver etter utsetting på Kolahalvøya. I dag fanges pukkellaks i hele Norge, helt fra grensen til Russland i nord – øst til svenskegrensen i sør-øst. Det er imidlertid i Troms og Finnmark pukkellaksen er mest tallrik. Det er registrert at pukkellaksen gyter i flere norske elver. Fangsten av pukkellaks i Norge har økt kraftig de senere årene, og arten ser også ut til å utvide kjerneområdet sørover i landet. Hva som er eksakt grunn til denne økningen vet man ikke, men analyser viser at økt havtemperatur i nordområdene trolig spiller en rolle.

Pukkellaksen har en toårig livssyklus, og både hanner og hunner dør etter gyting. Etter klekking påfølgende vår vandrer yngelen relativt raskt ut i havet. Der tilbringer den neste året med å beite på krepsdyr og fisk, og i løpet av sin andre sommer returnerer den til ferskvann for å gyte og fullføre livssyklusen.

Hva er problemene med pukkellaks?

Noen få pukkellaks i ei elv er neppe noe stort problem, men hvis det kommer opp tusener av pukkellaks så er det en stor fare for negative effekter på lokal laks, sjøørret og sjørøya. Pukkellaksen er en art som blir veldig tallrik, og vi har nå sett i Finnmark (2021) at flere tusen laks kan gå opp i enkelte elver/vassdrag.

Faren er at pukkellaksen kan ha med seg sykdomsorganismer som smitter over på vår vill laks, oppdrettslaks, ørret og sjørøye, - den dør i stort antall etter gyting noe som kan medføre soppdannelse under forråtnelse, - den er kjent for å kunne ha en aggressiv adferd mot andre laksefisk i elva, - store mengder med død pukkellaks som råtner i elvene tilfører næring noe som kan påvirke hele økosystemet i elva, - blir tilførselen av næring for stor kan det ende opp som et forurensningsproblem osv.

Det har til nå vært lite forsking på effekten av pukkellaks i Norge, og det er lite spesifikk kunnskap om disse effektene.

Sommeren 2021 var det store innsig av pukkellaks i elvene i Hammerfest kommune, spesielt i Repparfjordelva og Kvalsundelva. Det ble og påvist oppgang av pukkellaks i Skaidielva, Korselva, Ravdoljohka, Russelva og i Storvannet i Hammerfest. VJFF/Vest Finnmark Jeger- og fiskerforening og Kvalsund Sportsfiskerforening gjorde en imponerende innsats for å begrense innsiget av pukkellaks i Repparfjordelva og Kvalsundelva, og det ble tatt store fangster med pukkellaks i begge elvene i løpet av juli, august og september.

Anslått total oppgang av pukkellaks i Repparfjordelva i 2021 var på ca. 10 000 laks og det ble fisket opp rundt 50% av dette. Det ble påvist mye mindre atlanterhavslaks på gyteplassene enn normalt i de områdene/kulpene som hadde høyest konsentrasjon av pukkellaks. VJFF brukte hele 2 500 dugnadstimer fordelt på 160 personer under aksjoner med utfisking av pukkellaks det året.  Hvis bestandsutviklingen av pukkellaks fortsetter så kan man risikere en oppgang (et estimat) på hele 100 000 pukkellaks i år (-23). Dersom denne spådommen slår til, blir det en umulig oppgave å holde Repparfjordelva fri for pukkellaks i fremtiden.

Hva gjør vi?

Hammerfest kommune i samarbeid med VJFF/Vest Finnmark Jeger- og fiskeforening arrangerte en felles workshop om pukkellaks på Arctic Sea Hotell i Hammerfest i den 11. mai -2022. Målgruppa var: lokale jeger- og fiskerforeninger, forpaktere av lakseelver, grunneier (fefo), forskere, mattilsynet, sjø- laksefiskere, yrkesfiskere og forvaltere. Formålet var å belyse ulike muligheter og utfordringer ved innvandring av pukkellaks til elvene våre i Finnmark.

Kommune og VJFF har i ettertid (– 23) etablert en ressursgruppe – pukkellaks, der Stasforvalteren for Troms- og Finnmark og Mattilsynet i Finnmark er med.

Les mer

VJFF: Handlingsplan for flyteristfella og pukkellaks i Repparfjordelva 2023 (PDF, 2 MB)

Kontakt

Tom Eirik Ness
Natur og miljøkonsul
Miljøavdelingen
E-post
Telefon 78 40 25 54
Mobil 97 19 87 95
Yngve Nilsen
Driftsansvarlig
Vest-Finnmark jeger- og fiskeforening
E-post
Mobil 98 88 53 17