Resultater fra 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse

Hammerfest kommune har nylig gjennomført 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse. Vi har spurt alle medarbeidere om hvordan de opplever at det er å jobbe i kommunen, og nå har vi kartlagt hva vi kan jobbe med videre.

Vi har til sammen 1498 ansatte som var invitert til å svare på medarbeiderundersøkelsen, fordelt på 101 virksomheter og underenheter. 68 % av disse har svart, og det gir oss et godt bilde av kommunen som helhet. Dermed får vi også en god mulighet til å vurdere og videreutvikle tjenestene våre og arbeidsmiljøet vårt.
Vi har gjort denne typen undersøkelse tidligere også i gamle Hammerfest kommune, før sammenslåingen med Kvalsund. I 2016 fikk vi 68 % svar og i 2019 hele 78 %.

Om undersøkelsen

10-FAKTOR er et forskningsbasert utviklingsverktøy som er utviklet av KS. Medarbeiderundersøkelsen benyttes til å måle 10 spesielt utvalgte faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater – og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. Undersøkelsen måler medarbeidernes oppfatninger av viktige forhold på arbeidsplassen og holdninger til jobben de har. Faktorene er teoretiske begreper som måles ved hjelp av et avgrenset antall påstander og måleindikatorer. Man skal svare fra 1 (svært uenig) til 5 (svært enig) på disse påstandene. Svarskalaen følger internasjonal standard for slike undersøkelser.

Kommunens samlede resultater

Faktor 1 - Indre motivasjon

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)

Hammerfest kommune: 4,2   Landsgjennomsnitt: 4,2

Faktor 2 - Mestringstro

Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.

Hammerfest kommune: 4,3   Landsgjennomsnitt: 4,3

Faktor 3 - Autonomi

Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.

Hammerfest kommune: 4,2   Landsgjennomsnitt: 4,3

Faktor 4 - Bruk av kompetanse

Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.

Hammerfest kommune: 4,2   Landsgjennomsnitt: 4,1

Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse

Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.

Hammerfest kommune: 3,9   Landsgjennomsnitt: 3,8

Faktor 6 - Rolleklarhet

Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.

Hammerfest kommune: 4,3   Landsgjennomsnitt: 4,2

Faktor 7 - Relevant

Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.

Hammerfest kommune: 3,7   Landsgjennomsnitt: 3,6

Faktor 8 - Fleksibilitetsvilje

Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.

Hammerfest kommune: 4,5   Landsgjennomsnitt: 4,4

Faktor 9 - Mestringsklima

I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.

Hammerfest kommune: 4   Landsgjennomsnitt: 4,1

Faktor 10 - Prososial motivasjon

Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.

Hammerfest kommune: 4,6   Landsgjennomsnitt: 4,7

Kommunens samlede resultater fra 10-FAKTOR er nær identiske med landsgjennomsnittet i kommune-Norge, men vi ser allikevel at vi har et utviklingspotensial knyttet til enkelte faktorer. Det som er viktig nå er at våre ledere følger opp resultatene i sine enheter i samarbeid med medarbeiderne, og at vi bruker undersøkelsen til noe mer enn en temperaturmåler.