Varsel om oppstart av detaljregulering for Storelva Nord

BAR Eiendom AS ønsker å sette i gang arbeid med privat detaljregulering for Storelva Nord. 

Klikk for stort bildeLokalisering av planområdet vises med blå sirkel på bildet over. MWA AS i samarbeid med Rambøll (Alta) er engasjert som planfaglige konsulenter for detaljreguleringen. Området ligger i Hammerfest sentrum, rett nord for Storelva. 

BAR Eiendom AS ønsker å tilrettelegge primært for boligformål i form av blokkbebyggelse med tilhørende felles arealer, parkering og uteoppholdsareal. 

Det planlegges imidlertid en bred variasjon i størrelse på leilighetene, slik at det vil være gode muligheter også for andre grupper, eksempelvis single voksne og unge i etableringsfasen. Mulighet for innslag av tjenesteyting og/eller kontor skal også vurderes i planarbeidet. 

Klikk for stort bildePlanavgrensning ift. grunnkartet kan sees på bildet til venstre. Planavgrensning ift. sentrumsplan kan sees på bildet til høyre.Planinitiativet og referat fra oppstartmøte er tilgjengelig på kommunens planregister her

 

 

 

 

 

Frist for innspill: 1. september 2021


Innspill sendes: 

MWA v/ Maria Wirkola
M 930 38 810

Send e-post