Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

Det kunngjøres herved oppstart av planarbeid for adkomstvei til hytter i Skaidilia - gnr. 126 bnr. 1 fnr. 152. 

Frist for uttalelser til planprogrammet er 4. mars 2021.