Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

Oppdatering av innholdet i Sentralt stedsnavnregister (SSR) Nasjonal adressefastsettelse for Kvalsund er til høring. 

Hammerfest kommune har utarbeidet et forslag til detaljregulering for arealene i tilknytning Rossmollgata 46 - 48. Hammerfest Rorbuer AS. MWA AS/Rambøll har vært Hammerfest kommunes planfaglige konsulent.

Hammerfest kommune varsler om oppheving av eldre/avvikende reguleringsplaner i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Forhandlingene om utbyggingsavtale mellom Hammerfest kommune og Rypefjord Marina AS starter opp.

MWA AS, Rambøll Norge, avdeling Alta har utarbeidet forslag til detaljregulering for arealene ved Skytterhuset hotell.

I henhold til Plan- og bygningslovens §10-1 §11-12 og §11-13 er arbeidet med revidering av Hammerfest kommunes kommuneplan, samfunnsdel for 2021 - 2032, iverksatt. Planprogrammet for samfunnsdelen og forsag til kommunens planstrategi for 2020 - 2023 ble vedtatt av kommunestyret 17.04.20. Disse er lagt i et felles dokument som nå er på høring.

Hammerfest kommune har igangsatt planarbeid for Fuglenesfjellet Nord.