Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

Formannskapet behandlet i sitt møte 25. november forslag til budsjett og økonomiplan. Vi legger nå ut til offentlig ettersyn innstillingen til kommunestyret sammen med kommunedirektørens forslag. 

Hammerfest kommune ønsker høringsinnspill på Forskrift for vann- og avløpsgebyr.