Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

I medhold av Plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale om gjennomføring i forbindelse med "Detaljregulering for Rypefjord Marina", vedtatt 05.06.2021, ut til offentlig ettersyn.

Rambøll Norge, avdeling Alta, har utarbeidet forslag til detaljregulering for Adkomstvei til hytter i Skaidilia. 

Hammerfest kommune varsler om oppstart av regulering og høring av forslag til planprogram - Fuglenesfjellet Nord.

Frist for uttalelser til planprogrammet er 4. mars 2021.