Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

Med bakgrunn i sammenslåingen av kommunene Hammerfest og Kvalsund er det besluttet å lage en ny arealplan for hele den nye kommunen. Planforslaget har vært ute til høring før.