Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

Hammerfest kommune har begynt å lage en temaplan for klima og energi. Vi vil planlegge for å redusere klimagassutslippene i kommunen og bruke mer miljøvennlig energi – både for kommunen selv, for innbyggere og for næringsliv. 

Hammerfest kommune har igangsatt planarbeid for Fuglenesfjellet Nord.

Gjeldende detaljreguleringsplan for Storsvingen Vest skal endres for å legge til rette for bygging i tråd med gjeldende plan. Formål trenger mindre justeringer.