Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

Vedtektene for kommunale barnehager skal vedtas for den nye kommunen, og ligger nå ute til høring. Fristen for å komme med innspill til vedtektene er 11. oktober 2020.

Kommunestyret godkjente detaljreguleringsplanen for Hammerfest Rorbuer AS, Rossmollgata 46 - 48, 17.09.2020.

Forslagsstiller er Storsvingen Vest AS. Plankonsulent er Norconsult, Borealis avd. for arkitektur, Tromsø. 

Med bakgrunn i sammenslåingen av kommunene Hammerfest og Kvalsund er det besluttet å lage en ny arealplan for hele den nye kommunen. Planforslaget er nå utarbeidet og du kan komme med innspill.

Forhandlingene om utbyggingsavtale mellom Hammerfest kommune og Rypefjord Marina AS starter opp.