Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

Cermaq Norway AS søker om arealendring og biomasseutvidelse ved Hamnefjord.

Hammerfest kommune har igangsatt planarbeid for Fuglenesfjellet Nord.

Gjeldende detaljreguleringsplan for Storsvingen Vest skal endres for å legge til rette for bygging i tråd med gjeldende plan. Formål trenger mindre justeringer.