Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Hvem kan delta?

I lovpålagte høringer opplyses det om hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt, er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Hvor finner jeg høringsplanen?

På denne siden finner du alle typer planer som til enhver tid er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Planene legges også ut i servicekontoret på rådhuset.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen har utløpt.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan- og bygningsloven §§ 27 og 28.
 

Frist for høringsinnspill går ut 1. oktober 2020

Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har, etter delegering fra kommunestyret, godkjent endring av reguleringsplan for Øvre Skaidilia hytteområde. 

15.06.20 ble detaljregulering for Storjorda vedtatt i kommunestyret. 

15.06.20 ble endringsforslaget for Øvre Skaidilia hytteområde vedtatt av hovedutvalget for næring, miljø og utvikling. 

Med bakgrunn i sammenslåingen av kommunene Hammerfest og Kvalsund er det besluttet å lage en ny arealplan for hele den nye kommunen. Planforslaget er nå utarbeidet og du kan komme med innspill.

Forhandlingene om utbyggingsavtale mellom Hammerfest kommune og Rypefjord Marina AS starter opp.