Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Hvem kan delta?

I lovpålagte høringer opplyses det om hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt, er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Hvor finner jeg høringsplanen?

På denne siden finner du alle typer planer som til enhver tid er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Planene legges også ut i servicekontoret på rådhuset.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen har utløpt.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan- og bygningsloven §§ 27 og 28.
 

15.06.20 ble detaljregulering for Storjorda vedtatt i kommunestyret. 

15.06.20 ble endringsforslaget for Øvre Skaidilia hytteområde vedtatt av hovedutvalget for næring, miljø og utvikling. 

Cermaq Norge AS har søkt om dispensasjon fra arealplan for akvakultur i Ytre Torskefjord og saken sendes nå på høring. 

Med bakgrunn i sammenslåingen av kommunene Hammerfest og Kvalsund er det besluttet å lage en ny arealplan for hele den nye kommunen. Planforslaget er nå utarbeidet og du kan komme med innspill.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven varsles det herved at Hammerfest kommune har igangsatt planarbeid "detaljregulering for Rossmollbukta Marina." Rambøll er engasjert som planfaglig konsulent på planarbeidet. 

Forhandlingene om utbyggingsavtale mellom Hammerfest kommune og Rypefjord Marina AS starter opp.

I henhold til Plan- og bygningslovens §10-1 §11-12 og §11-13 er arbeidet med revidering av Hammerfest kommunes kommuneplan, samfunnsdel for 2021 - 2032, iverksatt. Planprogrammet for samfunnsdelen og forsag til kommunens planstrategi for 2020 - 2023 ble vedtatt av kommunestyret 17.04.20. Disse er lagt i et felles dokument som nå er på høring.