Detaljregulering for Rossmollbukta Marina

Med hjemmel i plan- og bygningsloven varsles det herved at Hammerfest kommune har igangsatt planarbeid "detaljregulering for Rossmollbukta Marina." Rambøll er engasjert som planfaglig konsulent på planarbeidet. 

Klikk for stort bildeOversiktskart, Rossmollbukta. Kvartalet er vist med rød markering.  Planens formål 
 

Hammerfest kommune ønsker å få en fastere ramme rundt sjøarealene i Rossmollbukta. Bakgrunnen er at det er mange aktører på et begrenset område i dag. Det gir utfordringer for plassering av nødvendig infrastruktur som kaianlegg, flytebrygger, lys, strøm og annet. For å sikre at området blir utnyttet på best mulig måte er det nødvendig med en helhetlig plan. Reguleringen vil ta hensyn til det nye sykehuset, beboerne i Rossmolla, båtforeningens anlegg og klubbhus, infrastruktur også videre. Det er også viktig å sikre allmenn ferdsel til og langs bukta. 

 

 

Klikk for stort bildeUtsnitt av gjeldende områdeplan. Planområdet er markert med rød stiplet linje.  Planområdet - bruk og gjeldende planstatus

 

Planområdet er på ca. 38 daa og består av sjø- og landarealer. Området ligger ca. 2,2 km fra Hammerfest sentrum. Konkret planavgrensning vil vurderes nærmere underveis i planprosessen. 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeVarslet planområde med svart linje og eiendomsgrenser vist med røde linjer. Matrikkelnummer er påført. Eiendomsforhold 
 

Følgende eiendommer inngår helt eller delvis i planområdet, eller er naboer/gjenboere til det:

Direkte berørt: 21/2, 21/844
Naboer/gjenboere: 21/789, 21/682, 21/843, 21/275, 21/72, 21/69, 21/178, 21/45, 21/88, 21/141, 21/120, 21/177, 21/191, 21/112, 21/123, 21/112/0/1, 21/112/0/2, 21/137, 21/798, 21/807

 

 Videre planprosess
 

Etter varslingsperiodens utløp blir det igangsatt utarbeidelse av planforslag. Iht. foreløping framdriftsplan skal forslag til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av høsten 2020. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orientert. Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalavisen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage. 

Vedlegg

Referat for oppstartsmøte (PDF, 425 kB) 

Frist for innspill: 3. august 2020


Innspill sendes til: 

Rambøll
Løkkeveien 115
9503 Alta

Send e-post

Kontaktperson:

Kirsten Svineng
Telefon
Send e-post