Fornyet varsel: Detaljregulering for Fuglenesfjellet Nord

Hammerfest kommune varsler om oppstart av regulering og høring av forslag til planprogram - Fuglenesfjellet Nord.

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Hammerfest kommune har igangsatt planarbeid for Fuglenesfjellet Nord. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for blant annet et helårig motorsportsanlegg, et øvingsfelt for brann og redning og utvidelse av industriområdet på Prærien. I tillegg skal det sees på mulighetene for etablering av andre typer idrett og et datalagringssenter. 

Klikk for stort bildePlanområdets avgrensning er vist med svart stiplet linje. 

Plantiltaket vurderes å utløse krav til konsekvensutredning og planprogram. Forslag til planprogram sendes derfor på høring og offentlig ettersyn parallelt med at planarbeidet varsles oppstartet. 

Planen utarbeides av planfaglig rådgiver Rambøll Norge AS. Berørte parter vil bli varslet særskilt ved brev.

Vedlegg: 

Se planregister her

Frist for innspill: 17. juni 2021

Innspill sendes:

Hammerfest kommune v/Plan og næring
Pb. 1224
9616 Hammerfest

Send e-post

Eventuelle spørsmål i saken rettes:

Saksbehandler Åse Malene Kongsbak
T 78 40 25 50
Send e-post

Ulla Sennesvik v/ Rambøll Alta
M 482 20 730
Send e-post

Kontakt

Åse M. Kongsbak
Arealplanlegger
Plan og Utvikling
E-post
Telefon 78 40 25 50