Igangsatt planarbeid for adkomstvei til hytter i Skaidilia

Det kunngjøres herved oppstart av planarbeid for adkomstvei til hytter i Skaidilia - gnr. 126 bnr. 1 fnr. 152. 

Forslagsstillere er hytteeiere Espen Kristiansen, Tor Hansen og Ulf A. Mathisen. Planforslaget utarbeides av Rambøll. Berørte hjemmelshavere, naboer og instanser blir varslet ved særskilt brev/e-post. Planoppstarten kunngjøres i Finnmark Dagblad 21. januar og varsles elektronisk på Rambølls nettsider her

Vedlegg:

Frist for innspill: 21. februar 2021


Innspill sendes til: 

Rambøll Alta
Pb. 1077
9503 Alta

Send e-post

Kontaktperson:

Andreas Foss Westgaard
M 488 99 377
Send e-post