Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2020-2032 til andre gangs offentlig ettersyn

Med bakgrunn i sammenslåingen av kommunene Hammerfest og Kvalsund er det besluttet å lage en ny arealplan for hele den nye kommunen. Planforslaget har vært ute til høring før.

Nytt planforslag med endringer etter første gangs høring er nå utarbeidet og ligger vedlagt saken under. Det forrige forslaget kan sees her.

Planforslaget var oppe til politisk behandling i Hammerfest kommunestyret den 22/6 2021.

På møtet fattet kommunestyret følgende vedtak:

 Vedtak

  • Hammerfest kommunestyre vedtar i henhold til plan og bygningslovens §11.14 å legge ut planforslag til ny arealplan for offentlig ettersyn i lovpålagt tid.
  • Planforslaget offentliggjøres med annonse i lokalavis, sosiale medier og på kommunens hjemmeside.
  • Sektormyndigheter varsles med brev.
  • NMU ber om at i område LS113 Eidvåg økes fra 2 til 4 fritidsboliger.
  • Eksisterende vei til Ravdoldalen i Kokelv opprettholdes.

Til vedtaket

De to siste punktene i vedtaket er endret i bestemmelsene som ligger ved denne saken. Dersom man ønsker å se den opprinnelige teksten så ligger den i bestemmelsene i planregistrert i lenken over.  

Vedlegg:

Frist for innspill: 6. september 2021

 

Innspill sendes:

Hammerfest kommune v/ Plan og næring
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Send e-post

Spørsmål til planforslaget eller prosessen rundt arealplanen kan rettes til planavdelingen. 

Adresse

Plan og næring

Besøksadresse

Hammerfest Rådhus
9600 Hammerfest


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

78 40 20 00
Send e-post