Planendring for Storsvingen Vest

Gjeldende detaljreguleringsplan for Storsvingen Vest skal endres for å legge til rette for bygging i tråd med gjeldende plan. Formål trenger mindre justeringer.

Frist for å sende innspill er mandag 10. februar 2020.

 

Kart over Storsvingen - Klikk for stort bilde  

I hovedsak skal følgende delområder justeres: trafikkareal TK1, TK2 og TK4 i tråd med faktisk opparbeidelse, boligområder C1-C6, D1-6 og E1 med tilhørende trafikkarealer, lek og felles uteareal. Dagens formål for forretning, bensinstasjon og kontor skal videreføres som regulert i gjeldende plan.

Vedtatte dispensasjoner skal innarbeides i planen og rekkefølgebestemmelser skal justeres i tråd med endring av formål. I planarbeidet inngår krav til parkeringsdekning og felles uteoppholdsareal for boligene.

Innspill sendes skriftlig via post eller e-post
 

Norconsult AS
v/Aina Bjerke
Pb. 228, 9253 Tromsø

Send e-post