Reguleringsendring for Storsvingen Vest på høring

Forslagsstiller er Storsvingen Vest AS. Plankonsulent er Norconsult, Borealis avd. for arkitektur, Tromsø. 

Endringsforslaget for detaljregulering av Storsvingen Vest var oppe til politisk behandling i Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling tirsdag 08.09.2020 og ble vedtatt med hjemmel i Plan- og bygningsloven.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av bolig og næring som gitt av gjeldende plan, med justeringer som følge av faktisk utbygging og planlagt utbygging. Planen består av revidert plankart, bestemmelser og beskrivelse med tilhørende vedlegg. Alle plandokumentene er tilgjengelige her

Spørsmål i saken rettes til arealplanlegger Kaia Charlotte Fagerhaug. 

Vedlegg:
1. Plankart Storsvingen Vest (PDF, 2 MB)

Frist for innspill: 06.11.2020


Innspill sendes skriftlig til:
Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Send e-post

Kontakt

Kaia Charlotte Fagerhaug
Arealplanlegger
E-post
Telefon 78 40 25 58