Til høring: forslag til vedtekter for kommunale barnehager

Vedtektene for kommunale barnehager skal vedtas for den nye kommunen, og ligger nå ute til høring. Fristen for å komme med innspill til vedtektene er 11. oktober 2020.

Bakgrunn:

Hammerfest kommune og Kvalsund kommune ble fra 1. januar 2020 nye Hammerfest kommune. I den forbindelse må vedtektene for de kommunale barnehagene harmoniseres. Nye Hammerfest kommune eier til sammen 11 kommunale barnehager og en familiebarnehage i oppvekstsenter.

Jfr. Barnehageloven § 7 Barnehageeiers ansvar skal barnehageeier fastsette barnehagens vedtekter.

Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/foresattes forhold til barnehagen, herunder:

a. Eierforhold

b. Formål, jf. §§ 1 og 1a

c. Opptakskriterier

d. Antall medlemmer i samarbeidsutvalget

e. Barnehagens åpningstid.

Vedtekter for kommunale barnehager vil være en forskrift.

Arbeid med høringsutkastet

I forbindelse med overgangen til nye Hammerfest kommune er det laget et forslag til nye vedtekter, hvor vi ber dere være spesielt oppmerksom på følgende punkt:

12. Foreldrebetaling hvor det står at ved henting over 9 timer eller etter at barnehagen har stengt kan et omkostningsgebyr bli påført foreldre/foresatte. Gebyret skal dekke hel time.

13.      Ferie hvor det står i de nye vedtektene at alle barn skal ha fire ukers ferie i løpet av et barnehageår, hvorav tre uker skal være sammenhengende i perioden 1. juni – 30. august.

14.      Åpningstider hvor det står at barnehagene kan ha forskjellige åpningstider innenfor en ramme på maksimum 9 timer og 45 minutter i ordinære barnehager.

            At barnehagen er stengt på juleaften.

15.      Oppholdstid hvor det står at barn skal ha en maksimumstid på 9 timer (t/d).

16.      Matservering hvor det står at barnehagene skal sikre barn godt organiserte og sunne måltider etter selvkostprinsippet. Mat en som serveres skal være i henhold til helsedirektoratets nasjonal faglige retningslinje for mat og måltider i barnehagen.

Vedtekter for kommunale barnehager i nye Hammerfest kommune

Forslag til nye vedtekter.

Kommunale vedtekter - Hammerfestbarnehagen (PDF, 351 kB)

Vedtektene har følgende innhold:

 1. Omfang
 2. Rammeverk og formål
 3. Eierforhold og forvaltning
 4. Bemanning
 5. Areal
 6. Foreldreråd og samarbeidsutvalg
 7. Opptak av barn
 8. Permisjon
 9. Foreldremøter og kontaktmøter
 10. Oppsigelse
 11. Foreldrebetaling
 12. Ferie
 13. Åpningstider
 14. Helsebestemmelser
 15. Forsikring
 16. Matservering
 17. Internkontroll
 18. Taushetsplikt
 19. Opplysningsplikt
 20. Politiattest
 21. Vedtektene
 22. Mislighold

Høringsinstanser

Samarbeidsutvalgene i samtlige barnehager skal forelegges saken jfr. Barnehageloven §4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Kommunen ønsker også innspill fra andre som har synspunkt i saken, nære samarbeidspartnere og særlig private barnehageeiere. Det er den enkelte barnehageeier som fastsetter vedtekter for egne barnehager, men økt harmonisering av vedtekter for barnehager med ulike eiere kan bidra til et enda mer samordnet tilbud til barn og foresatte i nye Hammerfest kommune. Det kan også gi effektiviseringsgevinst og forenkling for alle parter.

Høringsfrist 11. oktober 2020

 

Høringssvar

Har du kommentarer eller innspill til vedtektene kan du sende de på e-post eller post til Hammerfest kommune.

Merk e-posten eller konvolutten med "Vedtekter for kommunale barnehager".

Send e-post

Postadresse:

Hammerfest kommune

Postboks 1224

9616 Hammerfest

Kontakt

Unn Slettvoll
Fagansvarlig barnehage
E-post
Telefon 78 40 28 01
Mobil 407 25 720