Til offentlig ettersyn: kommunens planprogram for samfunnsdelen og kommunal planstrategi

I henhold til Plan- og bygningslovens §10-1 §11-12 og §11-13 er arbeidet med revidering av Hammerfest kommunes kommuneplan, samfunnsdel for 2021 - 2032, iverksatt. Planprogrammet for samfunnsdelen og forsag til kommunens planstrategi for 2020 - 2023 ble vedtatt av kommunestyret 17.04.20. Disse er lagt i et felles dokument som nå er på høring.

Planprogrammet gir en nærmere beskrivelse av formålet med planarbeid, sentrale problemstillinger, behov for utredninger, planprosess med frist og opplegg for medvirkning. Planstrategien er en oversikt over de planene som kommunen skal lage innenfor kommende planperiode.

Hammerfest kommune inviterer berørte parter, innbyggere og lag og foreninger til å komme med innspill på hvordan planprosessen for samfunnsdelen legges opp og hva som skal utredes og diskuteres spesielt i prosessen. Vi ønsker også innspill til planstrategien og de satsinger som kommunen tenker å gjennomføre i nåværende kommunestyreperiode.

Kommunestyret vil vedta endelig planprogram som danner rammene for det forestående planarbeidet samt planstrategi på bakgrunn av forslag og innkomne høringsuttalelser.

Vedlegg:

Planprogram 2019 - forslag (PDF, 780 kB)

Frist for høringsuttalelser er 10. august 2020


Høringsuttalelser sendes skriftlig til:

Hammerfest kommune, postmottak
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Kontakt

Grethe Nissen
Rådgiver
E-post
Telefon 78 40 25 71
Mobil 913 31 191