Varsel om oppstart av detaljregulering for Fuglenesfjellet Nord

Hammerfest kommune har igangsatt planarbeid for Fuglenesfjellet Nord.

 Frist for å sende innspill er fredag 21. februar 2020.


Planens formål


Planområdet ligger på Fuglenesfjellet over Hammerfest sentrum mellom Storvannet og Hyggevannet.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for et helårig motorsportsanlegg, et øvingsfelt for brann og redning og masseuttak av steinbrudd. Adkomsten til området vil også vurderes. Lokalisering og utforming av de ulike aktivitetstypene vil vurderes nærmere med hensyn til støysoner for skytebanen i Blåbærdalen og høyderestriksjoner for lufthavn.

Kartutsnitt av planområdets avgrensning - Klikk for stort bildePlanområdet er markert med rød linje.
 

Planstatus
 

I gjeldende plan for Skytebane i Blåbærdalen fra 1994 er deler av området regulert til friluftsområde (se figur 2). I kommunedelplanen fra 2014 for Hammerfest og Rypefjord er området rundt transformatorstasjonen avsatt til andre bebyggelser og anlegg. Det er en faresone for høyspenningsanlegg over veien fra Fv8124 til transformatorstasjonen (se figur 3). Deler av turveien mot Hyggevannet inngår også i planområdet.

Gjeldende plan Skytebane i Blåbærdalen - Klikk for stort bildeFigur 2.

Faresone for høyspenningsanlegg. - Klikk for stort bildeFigur 3.
   
Hammerfest kommune har vurdert at planen utløser krav om konsekvensutredning, men at den ikke utløser krav om planprogram. Tema som må behandles nærmere i henhold til konsekvensutredning og planbeskrivelse er følgende:

Konsekvensutredning

Planbeskrivelse

1. Friluftsliv
2. Reindrift
3. Naturmangfold og miljø
4. Landskap
 

1. Barn og unges interesser
2. By- og stedsutvikling
3. Folkehelse
4. Klimatilpasning/klimaendringer
5. Byggeskikk og estetikk
6. Teknisk infrastruktur
7. Trafikkforhold
8. Universell utforming
9. Uterom og grønnstruktur


Følgende eiendommer berøres i planområdet:
Gnr./bnr. 22/1, 22/387, 22/388, og 23/1.

Nabo/gjenboere:
Gnr./bnr. 19/1, 19/95, 21/1, 21/808, 22/2, 22/212, 22/294, 22/325, 22/326, 22/327, 22/328, 23/2, 23/28, 23/391, 23/392, 23/1/5, 23/1/8, og 23/1/9.

Innspill sendes skriftlig via post eller e-post

Hammerfest kommune
v/plan og utvikling
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Send e-post

Spørsmål i saken kan rettes til avdeling for Plan og næring ved arealplanlegger Åse M. Kongsbak.

Kontakt

Åse M. Kongsbak
Arealplanlegger
E-post
Telefon 78 40 25 50

Adresse

Plan og næring

Besøksadresse

Hammerfest Rådhus
9600 Hammerfest


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

78 40 20 00
Send e-post