Vedtatt detaljregulering: Storjorda

15.06.20 ble detaljregulering for Storjorda vedtatt i kommunestyret. 

Detaljreguleringen vil legge til rette for etablering av et nytt oppvekstsenter med skole og barnehage og sikre tilfredsstillende infrastruktur, herunder trygg skolevei. Overordnet mål er å samle administrasjon, idrett, skole og barnehage og plassere disse i nærmere tilknytning til administrasjon og til eksisterende og planlagte boligområder. 

Plankart, planbeskrivelse og bestemmelsene med vedlegg kan ses her. Søk på "Storjorda".