Vedtatt endringsforslag: Øvre Skaidilia hytteområde

15.06.20 ble endringsforslaget for Øvre Skaidilia hytteområde vedtatt av hovedutvalget for næring, miljø og utvikling. 

Endringsforslaget omfatter følgende forhold: 

1. Mindre justering av areal til p-plasser (inkludert skråningsutslag mot terreng)

2. Endre til riktig SOSI-kode på eksisterende hytter (feilaktig regulert til friluftsformål) 

3. Ta inn faresone for områder med skredfare (skredlagt 2019/2020) 

4. Redusere antall fortettingstomter

Plankart, planbeskrivelse og bestemmelsene kan sees her. Søk på "Øvre Skaidilia hytteområde".