Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2024 - 2032 og handlingsprogrammet 2024 - 2027

I forbindelse med revidering av tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet bes alle lag og foreninger, privatpersoner eller andre interesser som har innspill til hva som bør være med i planen, om å komme med dette.

Frist for innspill: 15.02.2024

Innspill kan være hvilke anlegg og/eller tiltak man selv planlegger, eller ønsker at kommunen skal realisere i kommende periode. Det kan også gis innspill på hva kommunen bør prioritere i perioden. Eksempler på dette kan være tiltak rettet mot barn og unge, folkehelse, anlegg, kompetanseheving, tilrettelegging for friluftsliv, og lignende. 

  • Anlegg som ikke er beskrevet i planen er ikke spillemiddelberettiget
  • Planen er kommunens styringsdokument for prioriteringer innenfor idrett og fysisk aktivitet

 

Innspill sendes til:
Send e-post