Til høring: Klima- og miljøplan 2022 – 2027

Frist for innspill er fredag 26. august

Første gangs behandling av Klima- og miljøplan 2022 – 2027

Hva kan kommunen gjøre for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp samt ivareta naturmangfoldet?

Menneskelige aktiviteter varmer opp verden. Samtidig fortrenger dagens forbruk av arealer planter og dyrs leveområder. Begge deler forsterker faren for dramatiske endringer både i klima og natur. I samsvar med funnene fra FNs klimapanel, samt rapporten fra FNs naturpanel som kom i 2021, oppfordres det til handling, både nasjonalt og lokalt. 

Alle klimagassutslipp skjer lokalt. Derfor må en av vår tids største utfordringer også løses lokalt. Hammerfest kommune står i en situasjon hvor vi skal både tilpasse oss framtidens klima, samtidig som vi sammen skal gjøre det vi kan for å redusere lokale klimagassutslipp. I tråd med nasjonale føringer skal Hammerfest redusere klimagassutslippene med 50-55 % innenfor kommunens grenser innen 2030, sammenliknet med 2009-nivå. Dette vil også bidra inn til at Norge skal kunne overholde sine internasjonale klimaforpliktelser. Kommunen skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, energieffektivisering og miljøvennlig energiomlegging. Dette skal omfatte tiltak innen egen drift og virksomhet og i hele kommunens geografiske område. I tillegg har Norge gjennom klimaloven lovfestet målet om å bli et lavutslippsamfunn innen 2050.

Planen er førstegangsbehandlet i kommunestyret 9. juni 2022, og følgende vedtak ble fattet:

  • Hammerfest kommunestyre vedtar å sende forslaget til Klima- og miljøplan 2022-2027 for Hammerfest kommune ut på offentlig høring.

Spørsmål i saken kan rettes til Hammerfest kommune ved natur-og miljøfaglig rådgiver Tor Harry Bjørn.

Planen er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Innspill kan sendes via post eller e-post.
Merkes med
«Innspill til Klima- og miljøplan 2022–2027 – saksnr. 22/6060»

 

Send innspill pr e-post

Postadresse:

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Kontakt

Tor Harry Bjørn
Natur-og miljøfaglig rådgiver
Plan og Utvikling
E-post
Telefon 78 40 25 88
Mobil 934 90 883