Til høring: Næringsplan 2022 – 2025

Frist for innspill er fredag 26. august

Første gangs behandling av Næringsplan 2022 – 2025

Ny næringsplan bygger på kommuneplanens samfunnsdel for 2021-2032, med satsningsområdet SPREKE HAMMERFEST  - RIK PÅ RESSURSER.

Hammerfest som en livskraftig kommune må opprettholde og utvikle arbeidsplasser både i distriktet og i sentrum. Hammerfest skal fortsatt være offensiv og sprek i forhold til næringsutvikling både innen primærnæringer, sekundærnæringer, varehandel og service. Det er viktig å tilrettelegge for nye og tradisjonelle næringer med mål om økt grad av videreforedling. 

Planen er førstegangsbehandlet i kommunestyret 9. juni 2022, og følgende vedtak ble fattet:

  • Hammerfest kommunestyre vedtar å legge forlag til ny næringsplan 2022-2025 for Hammerfest kommune ut på offentlig høring.

Spørsmål i saken kan rettes til Hammerfest kommune ved rådgiver næring Roger Kristoffersen.

Planen er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Innspill kan sendes via post eller e-post.
Merkes med
«Innspill til Næringsplan 2022 – 2025 - saksnr. 22/6058»

 

Send innspill pr e-post

Postadresse:

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Kontakt

Roger Kristoffersen
Rådgiver - næring
Plan og Utvikling
E-post
Telefon 78 40 25 52
Mobil 938 02 988