Varsel om oppstart av detaljreguleringsplanarbeid for Havnekvartalet i Hammerfest

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsarbeid for Havnekvartalet i Hammerfest.

Les planinitiativet her. (PDF, 2 MB)

Frist for innspill: 7. juni 2022.   

Forslagsstiller er Hammerfest Havn KF. Planområdets avgrensing fremgår av kartet. Planområdet omfatter følgende eiendommer på og ved den gamle dampskipskaia: gnr/bnr. 25/2, 25/307, 25/211, 25/330 og del av 25/204. Planområdets areal er i overkant av 18 daa.

Det pågår vurderinger for å finne beste plassering av kombibåtkai i sentrum. Et av alternativene er å plassere denne kaia ved molo helt vest i Havnekvartalet. Planområdet inkluderer derfor mulighet for etablering her.

Utvidelse av kaiflaten i forbindelse med pågående Ren Havn prosjektet gir nye muligheter for utvikling av Havnekvartalet. Innenfor planområdet ønskes det å legge til rette for gode sentrumsfunksjoner og byrom som gir kvaliteter til Hammerfest sentrum.

Hensikten med planen er å opprettholde- og videreutvikle havnefasilitetene og kollektivknutepunktet. I planarbeidet skal det ses på muligheten for å etablere offentlig og privat tjenesteyting med publikumsfunksjoner, næring (hotell/kontor/handel), boliger og løsninger for parkering. 

Kommuneplanens arealdel avsetter området til nåværende bybebyggelse. Området er regulert og omfattes av områdereguleringsplan for Hammerfest sentrum, vedtatt 2019.

Tiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. Det konkluderes med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning da dette er utført i forbindelse med utarbeidelse av områdeplanen.

Innspill og spørsmål rettes til WSP Norge AS ved Hege Rydland, Fred. Olsens gate 1, Pb. 185 Sentrum, 0102 Oslo, eller på e-post til hege.rydland@wsp.com, M 982 95 441.

Frist for innspill: 7. juni 2022.