Administrativ organisering - organisasjonskart

Tekstversjon

 • Kommunedirektør
  Sentraladministrasjon
  • Stabsområde assisterende kommunedirektør
   • Politisk sekretariat
   • Servicekontor
   • Dokumentsenter
   • Kommunikasjon
   • Kommuneadvokat
   • IKT
  • Stabsområde personal
   • Lønn
   • Pensjon
   • Foreldre– og sykepenger/refusjon
   • Sykefraværsoppføloing
   • Arbeidstid og turnus
   • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
   • Informasjonssikkerhet og personvern
   • Personalrådgivning og utvikling
   • Utdanningsstøtte og lån
   • Rekruttering og utvikling
   • Lærlinger
  • Stabsområde samfunnsutvikling
   • Plan
   • Næringsutvikling og landbruk
   • Byggesak, oppmåling og kart
   • Natur, klima og miljø
   • Arealforvaltning
   • Samferdsel og kommunikasjon
   • Merkantil og komm.fakt.
   • Folkehelse
  • Stabsområde økonomi
   • Budsjett, controller, analyse
   • Regnskap
   • Skatteoppkreving
   • Innkjøp og rammeavtaler
   • Eiendomsskatt
  • Stabsområde NAV
   • Kommunale tjenester
   • Statlige tjenester
 • Kommunalsjef
  Oppvekst og kultur
  • Sektorstab oppvekst og kultur
   Fagområder:
   • Barnehage
    • Barnehagedrift
   • Skole
    • Grunnskole
    • Voksenopplæring
   • Barn og unge
    • Barnevern
    • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
    • Helsetasjons- og skolehelsetjeneste
    • Utekontakt
    • Ungdomstjeneste
   • Kultur
    • Allmenn kultur
    • Kulturminnevern
    • Bibliotek
    • Kultur- og grendehus
    • Kirke
    • Kulturskole
   • Inkludering
    • Inkludering
    • Innvandring
    • Bofellesskap
  • Barnehager
   Virksomheter:
   • Rypefjord
   • Elvetun
   • Nissenskogen
   • Radioen
   • Mylingen
   • Håja
   • Reindalen
   • Tyven
   • Forsøl
   • Akkarfjord (oppvekstsenter)
   • Kvalsund
   • Kokelv (oppvekstsenter)
   • Breidablikk (midlertidig nedlagt)
  • Skoler
   Virksomheter:
   • Fjordtun
   • Baksalen
   • Breilia
   • Fuglenes
   • Reindalen
   • Forsøl
   • Akkarfjord (oppvekstsenter)
   • Kvalsund
   • Kokelv (oppvekstsenter)
   • Voksenopplæring
   • Daltun oppvekstsenter (midlertidig nedlagt)
  • Barn og unge
   Virksomheter:
   • Barneverntjenesten
   • Pedagogisk– psykologisk tjeneste (PPT)
   • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
   • Ungdomstjenesten
  • Kultur
   Virksomheter:
   • Bibliotek
   • Arktisk kultursenter
   • Kulturskolen
  • Inkludering
   Virksomheter:
   • Innvandrertjenesten
 • Kommunalsjef
  Helse og omsorg
  • Sektorstab oppvekst og kultur
   Fagområder:
   • Tilrettelagte tjenester
    • Hjemmetjenester
    • Heldøgnsomsorg
   • Hjemmebasert omsorg
    • Hjemmetjenester
    • Heldøgnsomsorg
   • Institusjoner
    • Heldøgnsomsorg
    • Avlastning
   • Helse
    • Legetjeneste
    • Spesialisering
    • Mat/kosthold
    • Frisklivtjenester
    • Ergo- og fysioterapitjeneste
    • Rus- og psykiatritjeneste
  • Tilrettelagte tjenester
   Virksomheter:
   • Vegaveien
   • Stormtunet 1, 3, 5
   • Stormtunet 2
   • Skaidiveien
  • Hjemmebasert omsorg
   Virksomheter:
   • Kokelv bosenter og hjemmetjeneste
   • Hammerfest hjemmetjeneste
  • Institusjoner
   Virksomheter:
   • Avlastningen
   • Utsikten
   • Kirkeparken omsorgssenter
   • Rypefjord sykehjem
   • Kvalsund sykehjem og hjemmetjeneste
  • Helse
   Virksomheter:
   • Legetjenesten
   • Kjøkkentjenesten
   • Ergo- og fysioterapi
   • Rus og psykiatri
   • Montenegro
 • Kommunalsjef
  Teknisk drift og eiendom
  • Sektorstab teknisk drift og eiendom
   Fagområder:
   • Forvaltning og utvikling
    • Utleieboliger
    • Formålsbygg
    • Startlån
    • Boligpolitikk
    • Økonomisk rådgivning
   • Drift og vedlikehold
    • Byggdrift
    • Park, idrett og friluft
    • Vann og avløp
    • Vei og verksted
    • Renhold
   • Beredskap
    • Brann
    • Overordnet beredskap
    • Forebyggende/feiing/tilsyn
    • Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing  (IUA)
   • Prosjekt
    • Prosjekter
  • Forvaltning og utvikling
   Virksomheter:
   • Bolig og eiendom
  • Drift og vedlikehold
   Virksomheter:
   • Byggdrift
   • Park, idrett og friluft
   • Vann og avløp
   • Vei og verksted
   • Renhold
  • Beredskap
   Virksomheter:
   • Brann og redning
  • Prosjekter
   Virksomheter:
   • Prosjekt