Arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselsloven

2019 – 2023 

Utvalget er lagt ned, og sakene blir fra og med høsten 2021 behandlet i hovedutvalget for næring, miljø og utvikling.

 

Leder:
Andreas Veum Gamst
Nestleder:
Wendy Hansen