Retningslinjer for Hammerfest ungdomsråd

Vedtatt 26. juni 2019
av Kvalsund ungdomsråd
og Hammerfest ungdomsråd

§ 1 Formål og forankring

Hammerfest ungdomsråd (HUR) er et råd- og forslagsgivende organ for ungdommer i kommune, opprettet av kommunestyret. HUR gir forslag og råd til kommunens øvrige politiske og administrative ledelse, i saker som omfatter oppvekstsvilkår, levekår og sosiale forhold for ungdom i Hammerfest kommune. Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig.

§ 2 Valg og sammensetning

 • Ungdomsrådets medlemmer velges for ett skoleår av gangen. Valg skal skje så tidlig som mulig etter oppstart av nytt skoleår. Alle som bor i nye Hammerfest kommune og går i mellom 8.klasse og 3.klasse videregående skole, dvs. mellom 13 og 18 år, på valgtidspunktet, kan stille til valg. Det oppnevnes 13 faste medlemmer til HUR. I tillegg skal de oppnevnes tilsvarende antall varaer. Disse skal komme fra samme skole, så godt det lar seg gjøre.
 • Det skal velges representanter fra følgende skoler:
  • 2 representanter fra Hammerfest Videregående skole, om ikke Akkarfjord fungerer, 3 representanter fra Hammerfest vgs.
  • 2 representanter fra Breilia skole.
  • 2 representanter fra Fjordtun skole.
  • 1 representant fra Forsøl skole.
  • 1 representant fra Akkarfjord skole, om mulig.
  • 2 representanter fra Kvalsund skole.
  • 2 representanter fra Kokelv oppvekstsenter.
  • 1 representant fra Båthuset, eventuelt går denne under Breilia skole.
 • Ved ny valgperiode nedsettes det en valgkomite bestående av ungdomsleder, tidligere ungdomsrådsmedlemmer og eventuelt formannskapssekretær. Personer som ønsker å bli med i ungdomsrådet, skriver en søknad som inneholder litt om personen og hvorfor personen ønsker å stille til ungdomsrådet. Deretter blir aktuelle kandidater innkalt til en uformell samtale med ungdomstjenesten og de tidligere ungdomsrådsmedlemmene. Etter dette stemmer ungdomsleder og erfarne medlemmer fra tidligere ungdomsråd, dvs. sittet i HUR i 2 år eller mer, over hvem som blir nye medlemmer i ungdomsrådet.
 • Ved valg av medlemmer og varamedlemmer skal det tilstrebes 50/50 kjønnsfordeling. Det skal også tas hensyn til geografisk og aldersmessig spredning.
 • HUR velger selv leder og nestleder. Dette blir bestemt i begynnelsen av hver valgperiode. De som vil være leder og/eller nestleder må selv melde seg eller bli oppnevnt av en av de andre i rådet. Leder og nestleder skal være av en av hvert kjønn. Vervet som leder og nestleder gjelder for ett skoleår av gangen.
 • Fratreden og suppleringsvalg administreres av ungdomstjenesten.
 • Forslaget til ungdomsråd oversendes kommunestyret for godkjenning.

§ 3 Arbeidsform og organisering

 • HUR drøfter, gir råd og fremmer forslag i de saker det selv finner nødvendig. Både enkeltungdommer og elevråd kan fremme saker for HUR. Det samme kan kommunens politiske og administrative ledelse. HUR vurderer selv hvilke saker som skal drøftes videre. HUR skal så tidlig som mulig tas med på råd i saker som kan berøre vilkårene for ungdommen i kommunen.
 • HUR har tale- og forslagsrett til styret for miljø og utvikling, styret for kultur, omsorg og undervisning, formannskapet og kommunestyret.
 • HUR har 8 faste møter i året. Disse skal finne sted både i Hammerfest og Kvalsund, med 4 møter på hver sted. Medlemmene har møteplikt. De faste møtene avholdes på dagtid. Deltakelse på ungdomsrådsmøter føres ikke som fravær på vitnemål i skolen. Eksterne innledere fra kommunens politiske ledelse, administrasjonen, eller fra andre aktuelle fagmiljø, kan inviteres til møtene. Møtene holdes normalt for åpne dører.
 • Møteinnkalling med saksliste og saksdokumenter sendes til alle medlemmer og varamedlemmer senest én uke før møtet. Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling, og har da møteplikt.
 • HUR er beslutningsdyktig når innkalling er godkjent, og minst halvparten av rådets faste medlemmer er til stede. Vedtak fattes ved vanlig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet avgjør leder ved dobbeltstemme.
 • Ungdomsrådet kan etter særskilt vedtak oppnevne egne utvalg med fullmakt til å ta beslutninger i enkeltsaker.
 • Møteinnkallinger og protokoller offentliggjøres fortløpende. Ved slutten av hvert skoleår utarbeides det en årsmelding som overleveres rådmannen.
 • Både medlemmer og varamedlemmer har rett til å uttale seg i media på vegne av HUR. Uttalelser på vegne av HUR skal være i tråd med rådets vedtak og mandat.
 • Ungdomstjenesten er sekretariat for HUR. Ungdomslederen fungerer som en sekretær og må ha kontakt med formannskapssekretæren for å få informasjon om saker, og sikre at saker fra kommunestyret og andre politiske organer blir lagt opp til behandling i ungdomsrådet. Sekretariatet har ellers ansvar for:
  • Informerer ungdomsrådet om saker, økonomi, tips og triks.
  • Skrive innkallinger og protokoller i samråd med leder.
  • Fremme saker til politisk behandling på vegne av HUR
  • Økonomisk forvaltning
  • Praktisk tilrettelegging
 • Ved opplæring og skolering av nytt ungdomsråd har ungdomsleder ansvar for dette. I tillegg kan tidligere ungdomsråd holde et lite foredrag for det nye ungdomsrådet for å gjennomgå ulike ting, tips og triks og forklare hva det innebærer å sitte i et ungdomsråd.

§ 4 Økonomi

 • Kommunestyret fastsetter et årlig beløp som disponeres av HUR. HUR setter opp budsjett og disponerer disse midlene slik de finner det formålstjenlig.
 • Ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer mottar godtgjørelse og utgiftsdekning for deltakelse på faste møter. Medlemmene kan også etterspørre møtegodtgjørelse ved representasjon for ungdomsrådet i andre møter og tilstelninger, jf. retningslinjer for godtgjørelse til folkevalgte. Satser for møtegodtgjørelse og utgiftsdekning fastsettes i eget reglement for godtgjørelse til folkevalgte.

§ 5 Endringer i ungdomsrådets retningslinjer

Eventuelle endringer i disse retningslinjene kan bare fattes av kommunestyret. Ungdomsrådet har da uttalelsesrett.