Ordensreglement

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Hammerfest kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Hammerfest kommune1. INNLEDNING

§ 1 Hjemmel

Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven) § 2-9, fastsettes forskrift om felles ordensreglement for skolene i Hammerfest.

§ 2 Formål

Hammerfestskolen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at skolesamfunnet skal være en lærings- og arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb. Paragraf 9A)

§ 3 Virkeområde

Ordensreglementet omfatter alle grunnskoler. Reglementet kan ikke fravikes. I tillegg skal den enkelte skole lage utfyllende ordensregler tilpasset skolens behov. Rektor fastsetter disse etter høring i skolens ulike organer. Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted. Ordensreglementet gjelder også skoleveien.

2. REGLER OG SANKSJONER

§ 4 Generell oppførsel

Som elev har du både rettigheter og plikter:

1. Du har krav på:

 • at alle behandler deg på en ordentlig måte
 • at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
 • at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging / mobbing
 • at du får et godt lærings- og skolemiljø
 • at lærere og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing

2. Du har plikt til å:

 • behandle andre på en ordentlig måte
 • vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred
 • ikke plage, sjikanere eller mobbe noen, hverken fysisk, psykisk eller verbalt
 • arbeide for et godt lærings- og skolemiljø

3. Farlige gjenstander.

Det er ikke tillatt å ta med eller bære kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade en selv eller andre.

4. Rusmidler 

Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk (snus/skrå), alkohol, narkotika eller andre rusmidler.

5. Hærverk

på skolens bygninger og eiendeler tilhørende skolen eller andre elever.

Elever som utøver hærverk kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt når opprydningen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen.
Ved hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig (skadeserstatningslovens § 1-1). Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeserstatningslovens § 1-2 for inntil kr 5.000. Ved hærverk vil eleven og/eller foresatte bli holdt erstatningsansvarlig for skadene. Eleven kan gis anledning til å utbedre skadene selv dersom dette anses hensiktsmessig. Skolene skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers eiendeler.

6. Mobbing og annen voldelig adferd

Voldelig adferd eller trusler om vold skal ikke aksepteres i Hammerfestskolen. Mobbing er fysiske og / eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. Dette regnes som vold.

a. Kjønnsrelatert trakassering

Forskjellsbehandling, fysisk eller psykisk angrep på grunn av kjønn er ikke tillatt. Kjønnsrelatert, herunder også seksualisert trakassering, er et problem parallelt med mobbing som ikke tillates i Hammerfestsskolen.

b. Rasisme

Negative fordommer og generaliserende oppfatninger om etniske grupper, og diskriminering, dvs. nektelser av lik behandling på etnisk grunnlag, er ikke akseptabelt.

c. Religiøs trakassering

Negativ forskjellsbehandling eller mobbing i forhold til religiøs tilknytning er ikke tillatt.

7. Juks

Ved juks eller forsøk på juks i forbindelse med skolearbeid, kan rektor selv fastsette at arbeidet annulleres og/eller benytte annet refselsestiltak.

3. SANKSJONER – TILTAK VED BRUDD PÅ ORDENSREGLENE

1. Kontroll

Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av § 4, pkt 3 og/eller pkt 4 kan skolens ledelse foreta en ytre kontroll av elevenes eiendeler, f.eks. sekker og vesker, samt oppbevaringssteder som disponeres av elevene, f.eks. garderobeskap, bokskap og lignende.

2. Refselsestiltak

Før alvorlige refselsestiltak iverksettes, har eleven krav på å forklare seg muntlig overfor den / de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med seg en person.

3. Straffbare forhold 

Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll eller andre tiltak.
Dette gjelder forhold som tyveri, skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn o.lign.
Elevens foreldre / foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre / foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand.
Straffbare forhold skal anmeldes til politiet.
Dersom den fornærmede er en elev, avgjør eleven / foreldre / foresatte om forholdet skal anmeldes.

4. Erstatningsansvar

Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr kan eleven, i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig, jf. skadeerstatningslovens § 1-1. Foreldre er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2, for tiden inntil kr. 5000.
Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr. Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers / ansattes eiendeler.

5. Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak:

 • Muntlig irettesettelse
 • Muntlig melding til foreldre / foresatte
 • Skriftlig melding til foreldre / foresatte
 • Gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan bli inndratt.
  • Inndratte gjenstander kan leveres tilbake til foreldre / foresatte.
  • Ulovlige gjenstander overleveres politiet
  • Ulovlige rusmidler overleveres politiet
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, fjerne tagging, vaske o.l.)
 • Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid.
 • Midlertidig eller permanent gruppetilhørighet. Foreldre / foresatte informeres.
 • Utestengning av enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter.
 • Individuelt undervisningsopplegg.

6. Bortvisning

Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan elever på 8. – 10. klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Elever på 1. – 7.klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen.
Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refselsestiltak. Eleven skal gis mulighet til å forklare seg muntlig.
Foreldre / foresatte til elevene skal varsles før bortvisning iverksettes for resten av dagen på 1.-7. klassetrinn, og før bortvisning for hele dager på 8.-10. klassetrinn, jf opplæringsloven § 2-10.

7. Flytting av elev til annen skole

”Når omsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak”, jfr. opplæringslovens § 8-1, 3avsnitt.
Rådmannen tar avgjørelse i slike saker.

8. Ugyldig fravær

Den enkelte skole fastsetter regler for fravær i sitt ordensreglement. Dersom eleven er borte fra skolen mer enn tre dager, skal hjemmet kontakte skolen.

4. SAKSBEHANDLING

1. Generelt

Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 2-9, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kap. III – kap. VI ved enkeltvedtak.

2. Kunngjøring

Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for elever, foreldre / foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse.

5. IKRAFTTREDELSE

Denne forskriften trer i kraft 01. mai 2010.