Virksomheten ved Hammerfest voksenopplæringssenter

Hammerfest voksenopplæringssenter er en kommunal institusjon som har som formål å drive og utvikle opplæringstilbud for voksne. Vi har lokaler på Elvetun i Hammerfest sentrum. 

Formål

I lov om voksenopplæring heter det at

 • Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv.  Loven skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrker og samfunnsliv

Skolens lovgrunnlag er hjemlet gjennom; 

 • Opplæringslovens §§ 4A-1, 4A-2.  Opplæring organisert spesielt for voksne
 • Lov om voksenopplæring §1
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring av 11.03.05 (Introduksjonsloven).
 • Logopeditjenesten er hjemlet i Opplæringslovens §§ 5-1, 5-7 og 4A-2.  

Hovedmål

Hammerfest voksenopplæringssenter har følgende hovedmål:

 • Arbeide for å oppfylle de rettigheter voksne i kommunen har til opplæring etter lovverk og læreplaner
 • Utvikling av kurstilbud, også i samarbeid med andre instanser, for å utvikle skolens faglige tilbud
 • Utvikling og gjennomføring av introduksjonsprogrammet for innvandrere
 • Gi spesialpedagogisk og individuell opplæring, veiledning og rådgiving til voksne med særskilte behov og forutsetninger.
 • Drive kompetanseoppbygging slik at kommunen har et funksjonelt fagmiljø for voksenopplæring
 • Informere innbyggerne om deres rettigheter på voksenopplæringsområdet

 
Målgruppe

 • Voksne som har behov for opplæring innenfor grunnskolens område
 • Voksne innvandrere og flyktninger som har rett og/eller plikt til norskopplæring og samfunnskunnskap
 • Barn og voksne som har ulike former for språk- og talevansker
 • Enslige, mindreårige asylsøkere
 • Andre som har behov for språkopplæring, arbeidsrettede kompetansekurs, etc.

 
Opplæringsområder

Grunnskole

 • Grunnskoleopplæring for voksne
 • Særskilt tilrettelagt opplæring for voksne med individuell plan etter sakkyndig vurdering 

Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere

 • Norsk språkopplæring og samfunnskunnskap for personer med rett og plikt til 550 timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap 
 • Norsk språkopplæring for arbeidsinnvandrere og andre.
 • Utvidet norskopplæring med inntil 2400 timer for personer med rett og plikt til det
 • Utvikling av heldagsprogram for deltakere i introduksjonsordningen innenfor språkopplæring, samfunnskunnskap, grunnskoleopplæring, fagkurs og språk/praksisplass

Spesialundervisning

 • Språktrening for voksne, for eksempel i forbindelse med afasi, psykisk utviklingshemming, hodeskader, etc
 • Spesialundervisning til personer med lese- og skrivevansker (dysleksi)
 • Logopeditjenesten ved skolen skal i samarbeid med PPT og andre faginstanser utrede vanskene som er lagt til grunn for søknad
 • Bidra med individuell og systemrettet veiledning, utredning av lærevansker bl.a. i samarbeid med PPT og andre faginstanser
 • Være behjelpelig med henvisning eller kontakt med andre hjelpeinstanser ved behov.

Adresse

Besøksadresse

Hammerfest voksenopplæringssenter
Elvetun 2
9603 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
 

Følg oss på Facebook