Virksomheten ved Hammerfest voksenopplæringssenter

Hammerfest voksenopplæringssenter er en kommunal institusjon som har som formål å drive og utvikle opplæringstilbud for voksne. Vi har lokaler på Elvetun i Hammerfest sentrum. 

Formål

I lov om voksenopplæring heter det at

 • Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv.  Loven skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrker og samfunnsliv

Skolens lovgrunnlag er hjemlet gjennom; 

 • Opplæringslovens §§ 4A-1, 4A-2.  Opplæring organisert spesielt for voksne
 • Lov om voksenopplæring §1
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring av 11.03.05 (Introduksjonsloven).
 • Logopeditjenesten er hjemlet i Opplæringslovens §§ 5-1, 5-7 og 4A-2.  

Hovedmål

Hammerfest voksenopplæringssenter har følgende hovedmål:

 • Arbeide for å oppfylle de rettigheter voksne i kommunen har til opplæring etter lovverk og læreplaner
 • Utvikling av kurstilbud, også i samarbeid med andre instanser, for å utvikle skolens faglige tilbud
 • Utvikling og gjennomføring av introduksjonsprogrammet for innvandrere
 • Gi spesialpedagogisk og individuell opplæring, veiledning og rådgiving til voksne med særskilte behov og forutsetninger.
 • Drive kompetanseoppbygging slik at kommunen har et funksjonelt fagmiljø for voksenopplæring
 • Informere innbyggerne om deres rettigheter på voksenopplæringsområdet

 
Målgruppe

 • Voksne som har behov for opplæring innenfor grunnskolens område
 • Voksne innvandrere og flyktninger som har rett og/eller plikt til norskopplæring og samfunnskunnskap
 • Barn og voksne som har ulike former for språk- og talevansker
 • Enslige, mindreårige asylsøkere
 • Andre som har behov for språkopplæring, arbeidsrettede kompetansekurs, etc.

 
Opplæringsområder

Grunnskole

 • Grunnskoleopplæring for voksne
 • Særskilt tilrettelagt opplæring for voksne med individuell plan etter sakkyndig vurdering 

Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere

 • Norsk språkopplæring og samfunnskunnskap for personer med rett og plikt til 550 timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap 
 • Norsk språkopplæring for arbeidsinnvandrere og andre.
 • Utvidet norskopplæring med inntil 2400 timer for personer med rett og plikt til det
 • Utvikling av heldagsprogram for deltakere i introduksjonsordningen innenfor språkopplæring, samfunnskunnskap, grunnskoleopplæring, fagkurs og språk/praksisplass

Spesialundervisning

 • Språktrening for voksne, for eksempel i forbindelse med afasi, psykisk utviklingshemming, hodeskader, etc
 • Spesialundervisning til personer med lese- og skrivevansker (dysleksi)
 • Logopeditjenesten ved skolen skal i samarbeid med PPT og andre faginstanser utrede vanskene som er lagt til grunn for søknad
 • Bidra med individuell og systemrettet veiledning, utredning av lærevansker bl.a. i samarbeid med PPT og andre faginstanser
 • Være behjelpelig med henvisning eller kontakt med andre hjelpeinstanser ved behov.

Adresse

Meld fra om dårlig skolemiljø

Gi beskjed hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen! 

Besøksadresse

Hammerfest voksenopplæringssenter
Elvetun 2
9603 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
 

Følg oss på Facebook