Tidlig innsats

I Hammerfest benytter vi Tidlig innsats som et prinsipp for opplæringen for å sikre at alle barn og unge får god, tilpasset opplæring og likeverdige muligheter, slik at alle oppnår gode, grunnleggende ferdigheter.

Tidlig innsats diagram - Klikk for stort bilde Hammerfest har i likhet med resten av Finnmark i mange år slitt med høyt frafall fra videregående skole.

En fullført videregående utdanning vil være en god og viktig ressurs for mange, og vi ønsker derfor å redusere dette frafallet.

Dette vil vi gjøre ved å sørge for at barn og unge i Hammerfest får oppleve god utvikling, god læring og god danning.

Sektor for barn og unge har derfor formulert dette som et hovedmål:

Et barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet som medvirker til sosial utjevning og livslang læring

Vi ønsker at så mange som mulig skal få godt utbytte av undervisningen i skolen og det pedagogiske tilbudet i barnehagen, slik at behovet for spesialundervisning blir så lavt som mulig. Dette gjør vi i hovedsak gjennom tre prinsipper: Universell forebyggingtidlig innsats og helhetlig innsats.

Universell forebygging

Universell forebygging handler om å legge opp tilbudene slik at alle – eller så mange som overhode mulig – får et godt utbytte av dem. Et eksempel kan være språk- og leseopplæring i barnehagen. Noen barn vil uansett starte i skolen med en grunnleggende forståelse av språk og bokstaver, kanskje fordi de kommer fra en leseglad familie der bøker og høytlesning er vanlig. Barnehagen kan stimulere disse barna simpelthen ved å ha egnede barnebøker tilgjengelige. Gjennom gode tiltak med språkstimulering, lesing og språklek i barnehagen, sikrer vi at alle barn kan starte i skolen med grunnleggende språkkunnskaper. Selv om mange barn får god språkstimulering i sitt hjemmemiljø, vil alle barn ha glede og nytte av et godt språkstimulerende tilbud i barnehagen. Det er dette som ligger i universell forebygging.

Tidlig innsats

Ingen barn er like, og noen barn har spesielle behov for tilrettelagt opplæring. Dette kan for eksempel vise seg i form av at de har vansker med å lære seg å lese. Men vi vet at disse behovene, som fort kan utvikle seg til et problem i skolealderen, ofte lar seg oppdage og avhjelpe allerede i barnehagen. Når vi har god kunnskap om hvert barns læreutvikling kan vi gå inn med tiltak og tilpasset opplæring tidlig, som en del av det ordinære tilbudet, i stedet for å bli avhengige av spesialpedagogiske tilbud senere. Ved å gå inn så tidlig som mulig, med små tiltak, unngår vi å bli avhengig av store tiltak senere.

Helhetlig innsats

For å kunne avdekke behov og sette inn tiltak tidlig, er vi avhengige av at alle instansene som jobber med barn og unge deler informasjon og samarbeider: barnehage, skole, helsesøstertjenesten og forebyggende tjenester. For eksempel når barna begynner på skolen, har barnehagen allerede samlet mye verdifull kunnskap om hvert enkelt barns styrker og behov, og denne informasjonen får også skolen. Når vi i kommunen lager handlingsplaner, må de derfor være gjennomgående planer som omfatter alle instansene som jobber med barn og unge.

Samlet sett gjelder planene barn og unge fra 0 – 16 år.