Barn og unges representant i Hammerfest Kommune

Barnas representants ansvars- og virkeområde omfatter alle forhold knyttet til plansaker. 

 • Barn og unges representant skal påse at barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.
 • Barn og unges representant har et særlig ansvar for å se til at barn og unges interesser ivaretas i den kommunale planleggingen.

Barnas representant er Anne Tørseth fra fagstaben i sektor for oppvekst og kultur, med Andrine Loraas Østmo fra ungdomstjenesten som vara.

Retningslinjer for barn og unges representant

De rikspolitiske retningslinjene, sammen med eventuelle egne kommunale bestemmelser skal ligge til grunne for barn og unges representantens arbeide.

 1. Kommunestyret har det politiske ansvaret for å følge opp de rikspolitiske retningslinjene.
 2. Kommunestyret skal ved begynnelsen av hver valgperiode oppnevne en kommunal tjenestemann som representant som barn og unges representant i kommunen, samt vararepresentant for vedkommende.
 3. Barn og unges representant med vararepresentant foreslås av administrasjonen.
 4. I MU/ det faste utvalg for plan saker har barn og unges representant:
  - møteplikt
  - talerett
  - forslagsrett
  - rett til protokolltilførsel
 5. Barn og unges representant skal påse at barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.
 6. Barn og unges representant har et særlig ansvar for å se til at barn og unges interesser ivaretas i den kommunale planleggingen.
 7. I ordinært formannskap og komiteer kan barn og unges representant møte med tale og forslagsrett i saker som kan ha konsekvenser for barn og unges fysiske oppvekstvilkår.
 8. Barn og unges representant skal bidra til å sikre at barn og unge gis anledning til å delta i planprosessen og til å bli hørt i plan saker som vedrører barn og unge.
 9. Barn og unges representant skal bistå i arbeidet med å kartlegge barn og unges interesser i kommunen.
 10. Rådmannen har ansvaret for å påse at barn og unges representant på et så tidlig tidspunkt som mulig blir orientert om alle plan/saker som kan ha betydning for barn og unges fysiske oppvekstvilkår.

Målsetting for arbeidet lokalt

Barn og unges representant tiltrådte rollen 13.10.2011. I pågående 4 – års periode ser en at det er en rekke utfordringer i forhold til planarbeidet i kommunen, deriblant:

 • Arbeidet med nye kommunedelplaner for Hammerfest og Rypefjord, vil bli igangsatt og vil medføre en ny gjennomgang av regulering av både sentrum og bydeler. Barnas representant vil følge opp deler av dette planarbeidet.
 • Sentrum gjennomgår en fortetting og renovering med bla vekst av boligenheter. Resultatet vil bli at flere familier med barn flytter inn til sentrum hvor det i dag er vanskelige trafikkforhold samt mangel på egnet uteareal tilpasset barn.

Det er viktig å påse at det alltid blir avsatt arealer til uteplasser og lekeplasser der det bygges nye boliger. Det er også viktig at det er noen som taler barnas sak og følger med slik at ikke lekeplasser og uteområder som barn og ungdom i dag bruker, blir brukt til boliger og andre bygg. I arbeidet støtter vi oss til ”Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen” som har følgende formål:

 • synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven
 • gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling
 • gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges behov og interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser

Vi har i lokal målsetting ønske om å etablere gode samarbeidsrutiner med planavdelingen i forhold til utbyggingsplaner i kommunen, samt kontakt med Ungdomsråd i forhold til aktuelle saker. Vi vil ha fokus på uteområder når nye utbygginger planlegges.  I den forbindelse følger vi en sjekkliste i hht sentral veiledning. Denne inneholder følgende sentrale hovedområder:

 • Møteplasser for samvær, lek, idrett og friluftsliv
  • Lys, vind og snøforhold
  • Størrelse og egnet beliggenhet
  • Mulighet for variert og trygg lek både sommer og vinter.
  • Bevare naturlige leke- og aktivitetsområder for barn og unge.
 • Trafikkforhold
  • Trafikksikker adkomst mellom ulike arenaer der barn ferdes, Eksempelvis sykkel- og gangveier.
  • Tilrettelegging av kollektivtransport for barn og unge.
  • Utbygging av turløyper etc,
 • Støy, forurensing og fare
  • Leke- og oppholdsareal skjermet for støykilder, høyspentlinjer,  luft- og forurensing.
  • Nødvendig sikrings- og ulykkesforebyggende tiltak i forhold til stup, skrent og løse masser.

Aktuelle lenker:

Kontakt

Anne Tørseth
Spesialkonsulent
Oppvekst og kultur
E-post
Telefon +47 78 40 23 21
Andrine Loraas Østmo
Spesialkonsulent
Ungdomstjenesten
E-post