Kommuneplanens arealdel 2020 - 2032

Kommunenplanens arealdel for Hammerfest 2020 – 2032 er for tiden under utarbeidelse.

Planforslag presentert for kommunestyret 5. juni 2020

Se filmen på Vimeo.com 

Innspill vi har mottatt

Her er innspillene som er kommet inn og som vil bli behandlet i denne runden. Vi kommer til å revidere planen i tråd med de vurderingene som gjøres i forhold til hvert enkelt innspill. Så vil planen bli lagt frem for politikerne igjen og lagt ut på nytt offentlig ettersyn. Samtidig med dette pågår det drøftingsmøter med sektormyndighetene som har fremmet innsigelse til planen. Disse innsigelsene må avklares før planen kan tas opp til ny politisk behandling. Vi regner med å få et ferdig planforslag i februar og at dette legges ut til offentlig ettersyn frem mot påske. Endelig vedtak av ny arealplan for Hammerfest forventes å bli gjort til våren.

 

Åpne planregisteret i eget vindu