Private vannavløpsanlegg

Forurensningsloven og plan- og bygningsloven

Om du skal utbedre eksisterende avløpsanlegg eller etablere nye anlegg i Hammerfest kommune må du sende inn søknad om utslippstillatelse i henhold til forurensningsloven §12, og søknad etter plan- og bygningslovens (pbl) §20-1 a).

Dersom anlegget skal eller er pålagt tilknyttet kommunalt avløpsnett skal VA-søknad fylles ut og sendes inn til Vann og avløp. VA-skjema legges ved søknad om tiltaket. (pbl) Videre skal bygging og utbedring utføres av en godkjent entreprenør. (ansvarsbelagt) 

VA-skjema finner du her (PDF, 58 kB)

Søknadsblanketter for plan- og bygningsloven §20-1 bokstav a)

Følgende blanketter kan benyttes:

 • Blankett nr. 5154 – 5155 og 5156 – Nabovarsling (kan også bruke forenklet nabovarsling)
 • Blankett nr. 5154 – Søknad om tillatelse til tiltak
 • Blankett nr. 5185 – Gjennomføringsplan
 • Blankett nr. 5181 – Erklæring om ansvarsrett (fylles ut av alle ansvarlige foretak)

Det er ingen plikt å bruke ferdige trykte blanketter i byggesaken, men søknaden skal da inneholde alle opplysninger som kommunen skal ha for å behandle søknaden. (jf. SAK10 kapittel 5)

Det skal lages en detaljert beskrivelse av tiltaket som vedlegg til søknad om tiltak (pbl.20-1 a) Kommunen kan fastsette frist for supplering av søknaden.

Situasjonskart og situasjonsplan:

Situasjonsplanen utarbeides på grunnlag av situasjonskartet (bestilles på nett) som utstedes av kommunen. Normalt skal tiltaket eller tiltakene tegnes inn med plassering, orientering (retning), målsetting og avstander til nabogrenser, andre bygg, vei og kraftlinjer. I tillegg skal adkomstforhold fremgå.

Hvilke opplysninger, detaljering, målsetting m.m. som skal tegnes inn avhenger av tiltakstypen. Minste avstand til eiendomsgrense og senterlinje vei må påføres. For spesielle tiltak anbefales det å søke informasjon hos kommunen. – jf. SAK10 §5-4 bokstav m). For mindre avløpsanlegg vil det være tilstrekkelig med inntegning på situasjonskartet.

Situasjonskartet skal være datert og påtegnet lengde/breddemål på grøfter og anlegg. Kartet skal også vise eiendomsgrenser og ha gårds- og bruksnummer påført.

Situasjonskart og eventuelt naboliste bestilles på Ambita infoland eller Hammerfest e-Torg

Avstand til nabogrense jf. pbl. §29-4

Dersom tiltaket ditt skal etableres nærmere enn 4 m fra nabogrense, må det innhentes samtykke fra berørte nabo. Samtykkeskjema ligger på kommunens hjemmeside.

Tegninger/data over anlegget:

Det skal leveres med tegninger/produktdata over anlegget sammen med søknaden.

Beskrivelse av tiltaket jf SAK10 kapittel 5

Det skal vedlegges en beskrivelse av tiltaket sammen med søknaden

Når arbeidene er utført:

Samsvarserklæringer blankett nr. 5148 skal sendes til ansvarlig søker når foretaket har avsluttet arbeidene sine. Dato for avsluttet arbeider skal føres inn i revidert gjennomføringsplan.

Tiltaket avsluttes med søknad om ferdigattest blankett nr. 5167 og revidert gjennomføringsplan blankett nr. 5185. Kommunen utsteder ferdigattest når all dokumentasjon er levert inn.

Søknad i henhold til forurensningsloven §12 finnes her (PDF, 2 MB)

og kan fåes ved henvendelse til

Ferdig utfylt søknadsskjema sendes til

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

eller som vedlegg til postmottak@hammerfest.kommune.no

Det anbefales i de fleste tilfeller å ta kontakt med kommunen og be om en forhåndskonferanse.

Forhåndskonferanse inngår i saksbehandlingsgebyret for søknaden/e

Godkjenning av anlegg før byggestart

Bygging av avløpsanlegg er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1. 
Før bygging av avløpsanlegg kan igangsettes, må det som nevnt foreligge utslippstillatelse. Det må også foreligge en godkjent byggetillatelse. Utslippstillatelse skal legges ved som et vedlegg til byggesøknaden dersom det ikke søkes samlet fra begge lovverk.

Behandlingstid av søknadene

 • Søknad om utslipp etter forurensningsloven §12
  • 6 uker
 • Søknad etter plan- og bygningsloven 20-1 a)
  • 3 uker ved ett-trinns søknad –
  • 12 uker på rammesøknad.

Dersom man må ha dispensasjon for tiltaket skal kommunen behandle det innen 12 uker. Planverket for ditt område avgjør om saker må på høring til andre instanser. (landbruk, reindrift, fylkesmannen, Sametinget etc.)

Man kan søke om begge forhold på samme tid. Søknadene blir da fordelt til rett avdeling. Man er da avhengig å få et positivt svar på begge søknader før tiltaket kan iverksettes.

Det anbefales i de fleste tilfeller å avklare søknad etter forurensningsloven først, for å mulig unngå flere gebyrer ved evt. avslag.

Ved nybygg skal det søkes om utslippstillatelse sammen med søknad om øvrige nødvendige tillatelser, jf. pbl. § 27-1 0g 27-2. Dersom det er etablert kommunalt infrastruktur i området skal tiltaket tilknyttes denne.

Krav til kompetanse

Hvilken kompetanse din utvalgte ansvarlige søker, prosjekterende og entreprenør skal ha står beskrevet i saksforskriften (SAK10) kapittel 5,9 og 11 og pbl. og pbl. §§ 23-3 til 23-7.

Dette innebærer at søknad om utslipp skal søkes av personer/foretak som innehar nødvendig kompetanse for de angitte fagområder. Tiltakshaver kan ikke søke selv, dersom ikke man har rett kompetanse. Dersom man ikke oppnår kompetansekravene helt, men har erfaring/referanse/delkompetanse kan man søke om selvbyggeransvar i henhold til SAK10 §6-8. Kommunen vil da avgjøre om det er tilstrekkelig dokumentert i forhold til ansvarsrett.

Tiltakshaver har det overordnede ansvar for tiltaket jf. pbl. §§23-1 og 23-2.
Du kan også ta kontakt med byggesaksavdelingen i Hammerfest kommune for veiledning.

Kommunalt tilsyn

Kommunen har tilsynsplikt jf. pbl § 25-1. Dette innebærer at kommunen skal føre tilsyn med anlegg som er søknadspliktig. Dersom kommunen anser det som nødvendig og hensiktsmessig kan det pålegges uavhengig kontroll av utførelse og prosjektering. Kostnader for dette tilfaller eier av anlegget. Krav om uavhengig kontroll blir varslet på forhånd av kommunen. Tilsyn vil bli utført med hjemmel i plan-og bygningsloven og forurensningsforskriften.

Gravemelding

Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn skal søke om gravetillatelse. Ved graving på privat grunn oppfordres det til å levere gravemelding av sikkerhetsmessige årsaker. (dersom du er i tvil, men det ligger ingen formelle krav til dette)

Søknad om gravetillatelse sendes inn via Gravetillatelser gravetillatelser@hammerfest.kommune.no

Adkomst til anlegget under driftsfasen

For å kunne gi tillatelse etter plan- og bygningsloven må det være godkjent vei til eller innenfor den rekkevidde som transport/tømmebil kan handtere for vedlikehold av anlegget.

Kjøring i utmark

Betinger tiltaket tillatelse for kjøring/transport i utmark, skal dette søkes om separat.

Søknad sendes Næringsavdelingen - landbrukskonsulent

Privatrettslige forhold pbl. §21-6

Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det fremstår som åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises. Tillatelse etter denne lov innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.

Info fra Fefos hjemmeside angående fritidsbolig

Øvrige krav til anlegget i driftsfasen

Tiltakshaver/anleggseier skal inngå serviceavtale for de anleggene som krever vedlikehold. I sårbare områder kan kommunen kreve nivåvakt for tette tanker. Det skal også inngås en tømmeavtale der man ikke berøres av kommunale tømmeavtaler. For tettetanker kan kommunen kreve nivåvakt for anlegget.

Klageadgang:

Klagefristen er 3 uker fra mottatt vedtak.

Klage på plan- og bygningsloven sendes til postmottak@hammerfest.kommune.no og behandles av Fylkesmannen

Klage etter forurensningsloven §12 behandles av kommunens klagenemd og sendes postmottak@hammerfest.kommune.no

Viktige adresser:

Søknader for Hammerfest kommune sendes til: postmottak@hammerfest.kommune.no

Generelle spørsmål om byggesaken kan sendes til: byggesak@hammerfest.kommune.no

Spørsmål om utslippssøknad i henhold til forurensningslovens §12 sendes miljøavdelingen

Servicekontoret