Tegninger - hva kreves?

Når må du sende inn tegninger?   
 

Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal utføre bygge-/anleggsarbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens §§ 20-2 – 20-4 og byggesaksforskriften kapittel 2 og kapittel 3.

Tegningene skal etter Byggesaksforskriften § 5-4 sendes som vedlegg til søknad om tillatelse til tiltak (tiltak = det du skal bygge/gjøre.) Det er viktig at kommunen får tegninger av alle endringene som skal gjøres / alt nytt som skal bygges, utformet slik at det er lett å se hva du søker om. 

Lovgrunnlag