Arealoverføring

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter enn hva som er mulig i form av grensejustering. Ved arealoverføring slipper man å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenføyning av eiendommene.

Formål

Skal du overføre arealer mellom tilstøtende matrikkelenheter (eiendommer), kan arealoverføring være en aktuell prosedyre. Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to eiendommer enn hva som er mulig i form av en grensejustering. En arealoverføring krever at det er foretatt en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle eiendommene er klarlagt og beskrevet. Derimot slipper du å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenslåing av eiendommene. Arealoverføring skal registreres i matrikkelen (landets offisielle register over fast eiendom) og kommunen skal sørge for tinglysing.

Det må foreligge tillatelse fra kommunen til arealoverføring etter plan- og bygningsloven. Det må også foreligge nødvendige erklæringer om overdragelse av eiendomsrett, pantefrafall og konsesjoner for det aktuelle arealet.

Saksgang

Kommunen innhenter nødvendig opplysninger og gjennomfører oppmålingsforretning med arealoverføring i henholdt til endelig vedtak etter plan- og bygningsloven. Det utstedes et matrikkelbrev som sendes til rekvirenten.

Veiledning

Partene er ansvarlig for å fremskaffe nødvendige erklæringer og sender alle nødvendige dokumenter samlet til kommunen. Selger skal godtgjøre at oppgjørsform er avtalt og at oppgjøret er sikret. Ta eventuelt kontakt med en advokat eller eiendomsmegler for å få bistand.

Søknadsskjema Rekvisisjon av oppmåling etter plan- og bygningsloven fylles ut og sendes kommunen med vedlegg. Partene må fylle ut skjemaet erklæring om arealoverføring som sendes med søknaden.

Når endelig vedtak foreligger, skal kommunen ferdigbehandle saken(innbefatter å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.

Klage

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føring i matrikkelen. Både hjemmelshaver, eier og fester som avgjørelsen har betydning for, kan klage på arealoverføringen. Du sender klage til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmann, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover

  • Forvaltningsloven
  • Matrikkelloven § 15
  • Plan og bygningsloven § 20-1 m

Forskrifter

  • Matrikkelforskriften § 33

Søknadsskjema