Grensepåvisning

Kartlegging av eksisterende grenser

Det kan ofte være behov for å få påvist grensene f.eks. ved oppsetting av gjerde. Når grensene på forhånd er fastsatt med koordinater foretar Plan- og bygningsetaten oppmåling og markerer grensene. Vanligvis nedsettes offentlige grensemerker ved grensepåvisning.

Grensepåvisning /utsetting av grensemerker kan benyttes når en eiendom mangler grensemerker jf. Matrikkelloven § 17.

Grensepåvisning kan rekvireres av den som har grunnbokshjemmel til eiendommen, fester, advokater eller eventuelt andre som har fullmakt av eier.

Målebrev/matrikkelbrevet over eiendommen må ha koordinater(grensepunktene har x- og y- verdier på målebrevet av tilfredsstillende kvalitet). Dersom eiendommen ikke har målebrev/matrikkelbrev med tilfredsstillende koordinater, må grensene kartlegges ved en oppmålingsforretning.

Veiledning

Ved rekvisisjon av grensepåvisning kan skjema for ”oppmåling for saker etter matrikkelloven” brukes. Søknadsskjema fås ved henvendelse til servicekontoret. Hvis ikke skjema benyttes, forlanges det underskrift av rekvirent på et annet dokument. Det må legges ved kopi av målebrev eller kartutsnitt hvor det er markert hvilke grensepunkter som skal påvises.

Lover og forskrifter

Søknadsskjema