Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer med tilknytning til hverandre, som ligger i samme kommune og har samme hjemmelshaver, kan slås sammen, jf matrikkelloven §18.

Sammenslåing kan kreves av den som har grunnbokshjemmel til eiendommen.

Eiendommer må ligge i samme kommune og har samme hjemmelshaver. Som hovedregel kreves det at eiendommene grenser til hverandre. Festeeiendom kan slås sammen dersom de ligger til eller er utskilt fra samme grunneiendom og festekontrakten har samme innhold og gjelder mellom samme parter.

Sammenføying kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. Ved sammenføying utvides panterett til hele den sammenføyde eiendom eller festerett.

Saksgang

Kommunen kontrollerer at vilkårene for sammenføying er til stede, og kravet videresendes til tinglysing. Finner tinglysingsmyndigheten at ovennevnte vilkår er oppfylt, anmerkes sammenføyingen i grunnboka. Rekvirenten og kommunen underrettes om utfallet. Panthavere som fra før av ikke er gjort kjent med saken, skal underrettes om sammenslåingen, og den nye eiendommens betegnelse.

Veiledning

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis dette medfører prioritetskollisjon mellom panthavere. Det er hjemmelhaverens ansvar å bringe dette i orden. Ta eventuelt kontakt med Tinglysingen hos Statens Kartverk T 32 11 80 00, dersom du ikke har oversikt over dette. Kravet om sammenslåing sendes til kommunen.

Lover

Forskrift

Søknadsskjema (PDF, 61 kB)