Uteareal til eierseksjon

Ønskes det å etableres en eksklusiv bruksrett til uteareal i et eierseksjonssameie skal det holdes oppmålingsforretning over utearealet jf. matrikkelloven § 6 1. ledd bokstav e og eierseksjonsloven § 9 2.ledd. Det samme gjelder når uteareal til eierseksjon endres.

Krav om oppmålingsforretning skal følge seksjonering/reseksjonerings begjæring. Grensene for uteareal må tydelig fremkomme av målholdig situasjonsplan.

Avtale om enerett til bruk av ubebygd del av tomt må heller ikke være i strid med reguleringsplan eller betingelser stilt i byggetillatelsen. Dersom det i byggesøknaden for eksempel er vist at et bestemt areal skal være til felles uteopphold for alle beboerne, kan man ikke senere legge dette ut som tilleggsdel til kun én seksjon.

Saksgang

Søknaden behandles av kommunen som fatter egent vedtak til seksjoneringen med hjemmel i eierseksjoneringsloven. Vedtak og undertegnet seksjoneringsbegjæring sendes rekvirent.

I oppmålingsforretning blir grensene for uteareal merket og målt i marka, og grensene oppgis med koordinater. Der uteareal til eierseksjoner er entydig fastsatt med koordinater, og utearealets avgrensning er synlig i terrenget som entydig forlengelse av sameiets bygninger, er det ikke krav om grensemerking i sammenheng med oppmålingsforretning.

Krav om oppmålingsforretning kan ikke omgås ved å tinglyse bruksrett til ubebygde deler på annen måte. Det gjelder både varig bruksrett stiftet ved seksjonering og midlertidig bruksrett stiftet ved vedtektsbestemmelse.

Det blir utarbeidet matrikkelbrev for uteareal etter reglene i matrikkelloven.

For arbeidet med oppmålingsforretning vil kommunen innkreve ekstra gebyr etter reglene i matrikkelloven.