Forskrift om smitteverntiltak under koronautbruddet

Vedtatt i formannskapet mandag 14. juni 2021 

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Hammerfest kommune

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Hammerfest kommune 30. mai 2021, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd.

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Hammerfest kommune.

§ 3. Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • a) Tros- og livssynshus, men unntak ved begravelser, bisettelser, vielser, dåp og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynssamfunn og enkeltpersoner.
 • b) Biblioteker, likevel slik at det åpnes for utlån ved «klikk og hent» eller tilsvarende løsning.
 • c) Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • d) Museer.
 • e) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • f) Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

§ 4. Treningssenter og svømmehaller 

Treningssentre kan holde åpent med følgende restriksjoner:

 • innendørs trening for inntil 5 personer, individuelt eller i grupper
 • utendørs trening for inntil 10 personer

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 • svømmetilbud for personer over 20 år for inntil 5 personer
 • skolesvømming
 • organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år for inntil 10 personer.

Treningssenter og svømmehaller skal registrere kontaktopplysninger for besøkende med dato og klokkeslett for trening/opphold. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Virksomheten skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 15b.

§ 5.Serverings- og skjenkesteder 

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Servering av alkohol kan bare skje til de som har bestilt bord og får servert mat (middag, minimum hovedrett).

Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 22.00, og konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 5 personer.

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til gjestene før servering. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver husstand. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

Påbudet om registrering i tredje ledd gjelder ikke gjester som benytter seg av take-away.

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 14a.

§ 6. Antall personer som kan være til stede på et arrangement

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

 •  a) 5 personer innendørs eller 10 personer utendørs.

Unntak gjelder for:

 • a) begravelser, bisettelser og seremonier ved grav der det kan være inntil 50 personer til stede.
 • b) vielser der det i tillegg til brudeparet og vigsler kan være inntil 10 gjester til stede.
 • c) dåp der det i tillegg til barnet, foreldrene og prest kan være inntil 10 gjester til stede.

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. 

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.

§ 7. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idretts – og fritidsaktiviteter, med unntak for:

 • innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for personer under 20 år i grupper på inntil 15 personer.
 • utendørs idrett- og fritidsaktiviteter for personer under 20 år i grupper på inntil 20 personer.
 • utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år i grupper på inntil 10 personer såfremt avstandskrav på 1 meter kan overholdes.
 • Innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år i grupper på inntil 5 personer såfremt avstandskrav på 1 meter kan overholdes.

§ 8. Anbefaling om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 9. Private sammenkomster i tilknytning til privat bolig eller fritidsbolig

Selv om kravene til avstand i covid-19 forskriften blir oppfylt, er det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig. Unntak gjelder for fullvaksinerte personer, personer som er vaksinert med én dose fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene.

Privat sammenkomst etter første ledd skal ikke overstige ti gjester totalt, med unntak av sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Der alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort, gjelder ikke antallsbegrensningene i denne bestemmelsen.

Den som arrangerer en sammenkomst som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, skal sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand

§ 10. Ansvar

Hammerfest kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 11. Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 12. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 13. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra og med tirsdag 15. juni 2021 kl. 00.00 og gjelder til og med mandag 21. juni kl. 24.00. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.


Forskrift gjeldende mandag 7. juni til og med mandag 14. juni

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Hammerfest kommune

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Hammerfest kommune 30. mai 2021, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd.

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Hammerfest kommune.

§ 3. Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • a) Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
 • b) Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • utendørs gruppetrening for inntil 5 personer for de som er bosatt i kommunen.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper for inntil 5 personer med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • c) Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • skolesvømming
  • organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for barn og unge til og med 10. klassetrinn for inntil 10 personer.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper for inntil 5 personer med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • d) Tros- og livssynshus, men unntak ved begravelser, bisettelser, vielser, dåp og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynssamfunn og enkeltpersoner.
 • e) Biblioteker, likevel slik at det åpnes for utlån ved «klikk og hent» eller tilsvarende løsning.
 • f) Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • g) Museer.
 • h) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

§ 4. Forbud mot arrangementer

Alle arrangementer og samlinger, innen- og utendørs, i en begrenset tidsperiode skal avlyses eller utsettes, med unntak av:

 • a) Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede.
 • b) Vielser med kun brudeparet, vigsler og to vitner til stede.
 • c) Dåp med kun barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere til stede.

§ 5. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idretts – og fritidsaktiviteter, med unntak for:

 • utendørs idretts – og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med 10. klassetrinn i grupper på inntil 15 personer.
 • innendørs idretts – og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med 10. klassetrinn i grupper på inntil 10 personer.
 • utendørs idretts – og fritidsaktiviteter for ungdom og voksne i grupper på inntil 5 personer såfremt avstandskrav på 1 meter kan overholdes.

§ 6. Anbefaling om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 7. Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 8. Private sammenkomster

Selv om kravene til avstand i covid-19 forskriften blir oppfylt, er det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig. Unntak gjelder for fullvaksinerte og de som har fått 1. vaksinedose, dette gjelder fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen.

§ 9. Ansvar

Hammerfest kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 10. Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 11. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 12. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra og med mandag 7. juni 2021 kl. 00:00 og gjelder til og med søndag 20. juni kl. 24:00. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.