Forskrift om smitteverntiltak under koronautbruddet

Vedtatt i formannskapet mandag 21. juni 2021 

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Hammerfest kommune

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Hammerfest kommune 21. juni 2021, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd.

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Hammerfest kommune.

§ 3. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, det skal være sitteplasser til alle gjester og servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat (middag, minimum hovedrett).

Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 22.00, og konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til gjestene før servering. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver husstand. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket og plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet.

Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

Påbudet om registrering i tredje ledd gjelder ikke gjester som benytter seg av take-away.

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid- 19-forskriften) § 14a.

§ 4. Antall personer som kan være til stede på et arrangement

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

  • e) 10 personer innendørs
  • f) 20 personer utendørs
  • g) 100 personer ved faste tilviste plasser
  • h) 50 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.

§ 5. Idretts – og fritidsaktiviteter for voksne

Idretts – og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år kan gjennomføres med følgende begrensninger:

  • utendørs i grupper på inntil 20 personer såfremt avstandskrav på 1 meter kan overholdes.
  • innendørs i grupper på inntil 10 personer såfremt avstandskrav på 1 meter kan overholdes.

§ 6. Private sammenkomster i tilknytning til privat bolig eller fritidsbolig

Selv om kravene til avstand i covid-19 forskriften blir oppfylt, er det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 10 gjester innendørs eller 20 gjester utendørs, i tillegg til de som bor i boligen, er til stede samtidig. Unntak gjelder for personer med koronasertifikat.

Privat sammenkomst etter første ledd skal ikke overstige 20 personer innendørs og 30 gjester utendørs totalt.

Der alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort, gjelder ikke antallsbegrensningene i denne bestemmelsen.

Den som arrangerer en sammenkomst som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, skal sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand

§ 7. Ansvar

Hammerfest kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 8. Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 9. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 10. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra og med tirsdag 22. juni 2021 kl. 00.00 og gjelder til og med torsdag 1. juli kl. 24:00. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.